Administrativt møte september 2008

Oslo 24. september 2008

Framtidens byer

Møte med hovedkontakter, koordinatorer og nettverksledere 24.09.08

Møterom D1129 i R5, Regjeringskvartalet, Akersgaten

 

Hovedpunkter fra møtet

 

 1. Velkommen og presentasjon

Møteledere:
Wilhelm Torheim og Marit Kleveland, begge MD

Til stede:
Hovedkontakten fra Sarpsborg, Fredrikstad, Oslo, Bærum, Drammen, Porsgrunn (som også representerte Skien), Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen og Trondheim.
Fagkoordinatene for tre av nettverkene: Areal og transport, Energi i bygg og Tilpasning til klimaendringer
Representanter fra Kommunenes Sentralforbund, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.  

 

 1. Oppsummering av første administrative samling med sikte på læring og forbedringer til senere samlinger

Erfaringene fra samlingen i Nydalen 21.-22. august ble oppsummert ved en runde rundt bordet. Det var enighet om viktigheten av samlinger som tar opp helheten i arbeidet med Framtidens byer (FB). Samlingen var godt organisert og deltakerne var fornøyde med programmet og gjennomføringen, men det framkom noen kritiske bemerkninger, bl.a.:

 • Fra flere av byene ble spurt om hva Staten skal bidra med i Framtidens byer, og det ble etterlyst deltakelse fra enkelte departementer og direktorater
 • Det var en del variasjon mellom de ulike temaverkstedene mht opplegg og gjennomføring

 

 1. Arbeidet med handlingsprogrammene i byene – status, framdrift og utfordringer

Representantene for byene redegjorde for sitt arbeid så langt. Aktiviteten er stor. Byene har lagt opp arbeidet til dels nokså ulikt, men tar sikte på å avslutte arbeidet med Handlingsprogrammene (HP) på nyåret. Arbeidet med HP-ene gir mulighet til å samle alt byene gjør innen klima og bymiljø.

Flere av byene vil engasjere en egen prosjektleder for å lede arbeidet med Framtidens byer lokalt.

Det er viktig med god politisk forankring i arbeidet og å dyktiggjøre både administrasjon og politikere i forhold til utfordringene.

 

 1. Arbeidet sentralt, bidrag og støtte, avtaler, koordinatorenes rolle

Midlene fra Miljøverndepartementet for 2008 skal brukes til arbeidet med handlingsprogram, men det gis ingen spesielle føringer for hvordan de disponeres. Utbetalingen må skje i 2008. Midlene i 2009 vil bli større.

Areal og transport
Samferdselsdepartementet la fram forventninger til byenes arbeid med HP og understreket at Framtidens byer ikke skal erstatte, men brukes inn i andre prosesser.

Belønningsordningen, som er det viktigste tilbudet fra SD til byene, vil bli kjørt etter to løp: Midler etter de gamle retningslinjene med ett-årige tiltak, samt nye retningslinjer som vil åpne for avtaler over flere år.

Samferdselsdepartementet vil sikre en formell tilknytning til Statens vegvesen og Jernbaneverket i arbeidet med Framtidens byer, både sentralt og regionalt

Byene etterlyste klarere signaler fra sentrale myndigheter om omprioritering til miljøvennlige transportformer

Byene signaliserte en mulig felles henvendelse om statlige virkemidler som favoriserer kollektivreiser og begrenser gratis parkering, bl.a. med mulighet for forsøk innenfor rammen av Framtidens byer. Dette kan for eksempel gjelde videreføring av prosjektene med ny areal- og transportorganisering gjennom interkommunalt samarbeid og myndighetsutøvelse (trenger endring av Kommuneloven).

Tor Medalen, ATP-koordinator, trenger mer info om byenes arbeid og vil utarbeide et eget skjema for eventuelt å registrere situasjon, ambisjoner og tiltak i byene, eks: p-politikk og regionalt samarbeid. Medalen (og evnt hans kolleger) er tilgjengelig for møter i alle byene.


Energi og bygg
Her ble det ikke tid til orienteringer eller diskusjoner

Forbruk og avfall
Fra Forurensingsavdelingen i Mijløverndepartementet ble det orientert om Statens arbeid med miljøbevisste statlige innkjøp og miljøledelse.

Det ble orientert om en stor konferanse om offentlig innkjøp i Oslo 26.11.08

Utlysning av konkurranse vedr. koordinator for forbruk og avfall lagt ut på Doffin, med frist 8. oktober 

Klimatilpasning
Gry Bache, koordinator for klimatilpasning, redegjorde kort for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og deres rolle

Hun informerte også om kurstilbud 3.-5. november i Heggedal. Plass til et par deltakere fra hver by, ønskelig med politisk deltakelse, men dette avgjør byene selv. Sender programskisse på høring

 

 1. Møter, nettverksamlinger m.v. 2008 og 2009, tentativ møteplan og deltakelse

Hyppighet på møter ble drøftet, enighet om behov for flere møter med hovedkontaktene, for eksempel fire ganger per år

Kommunenes Sentralforbund ønsker å tydeliggjøre sin rolle i Framtidens byer 

Foreløpig plan for 2009:

 • Februar: Møte med hovedkontaktene m.fl. (administrativt møte)
 • Mars/april: Mulige nettverksamlinger/storsamling
 • Mai-juni: Politisk møte
 1. Forberedelse av nettverksamlingene i november 2008

Vertsbyer for høstens nettverkssamlinger ble avklart i møtet:

 • Areal og transport: Trondheim (17.-18.11)
 • Energi i bygg: Bærum (20.-21.11.)
 • Forbruk og avfall: Oslo (24.-25.11.)
 • Tilpasning: Bergen (27.-28.11)

Fagkoordinator har ansvaret for programutarbeidelse, i samarbeid med nettverkslederen, arrangørbyen og programledelsen i Miljøverndepartementet

Arrangørbyen har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

Byene betaler for egen deltagelse (reise og overnatting)

Mijøverndepartementet dekker utgifter til konferanselokale m.v. samt felles middag

 

 1. Nettsiden, nyhetsbrev og kommunikasjonsstrategi

Nettsidens hovedmålgruppe er de deltakende byene.

Fagkoordinator Sylvia Skar og hovedkontaktene Hans Anton Støen og Tone Skau Jonassen meldte seg til arbeidsgruppe for videre utarbeidelse av nettsiden.

Miljøverndepartementet vil sende ut jevnlige nyhetsbrev basert på nettsiden når den er tilgjengelig.

Miljøverndepartementet utarbeider en seks års kommunikasjonsstrategi.

På bakgrunn av denne vil en informasjonssmedarbeider fra hver kommune våren 09 inviteres til et kommunikasjonsnettverk i Framtidens byer.

Miljøverndepartementet sender en informasjonssmail til hovedkontaktene om WWFs arrangement Earth Hour.

 

 1. Annet

Framtidens byer vil kunne være viktig bidragsyter i arbeidet med å forberede neste Klimamelding