ATP: Nettverkssamling (2013)

Grønt senter, Kristiansand 17.-18.oktober 2013

Tilrettelegging for sykkel og arealplanlegging

Hvordan kan vi utvikle attraktive byer hvor vi som innbyggerekan være mobile uten bil?

Framtidens byer arbeider aktivt med tilrettelegging for sykling, men sykkelandelen er langt lavere enn i våre naboland.

Klimaforliket har satt som mål at all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Hovedtema for samlingen i Kristiansand var hvordan vi kan tilrettelegge for økt sykling i byene og hvordan arealplanlegging påvirker mulighetene for å velge miljøvennlige transportformer.

For å øke antallet kollektivpassasjerer, syklende og gående er det nødvendig med tette og attraktive byer med sammenhengende nett både for gående og syklende.

Møteleder: Pål Tore Berg fra Samferdselsdepartementet, leder av ATP-nettverket

Program
Rapport fra samlingen

Nedenfor finner du presentasjonene som ble vist på nettverksamlingen

Tilrettelegging for sykkel- hva skal til for å lykkes i Norge?

Hva er viktige suksesskriterier for å få flere til å sykle?
Rolv Lea, CIVITAS

Erfaringer fra norske byers arbeid med sykkeltilrettelegging- sykkelekspressveg og sammenhengende sykkelvegnett

Kristiansand v/ Øystein Holvik
Stavanger/Sandes v/ Hildegunn Hausken og Håkon Auglend

Trondheim v/ Ivar Arne Devik

 

Tilrettelegging for sykkel- erfaringer frå våre naboland

Sykkelbyen Malmö- hver fjerde reise skjer med sykkel
Olle Evenäs, Malmö stad

Relevante linker:
Sykkelprogram for Malmø by
Er syklister gode kunder? fra Cycling Embassy of Denmark

Odense og Fredericia - to sykkelsuksesser i Danmark
Troels Andersen, Fredericia kommune

Arealplanlegging

Statlige planretningslinjer for areal-, bolig- og transportplanlegging
Jørgen Brun, Miljøverndepartementet

Bystrukturer og transport – effekter av ulik arealbruk
Øystein Engebretsen, TØI

Hvordan sikre en sammenhengende bystruktur når utbyggingen skjer bitvis og uforutsigbart?
Elin Børrud, professor UMB og medlem av Faglig råd for bærekraftig bypolitikk

 

Verktøy for effektvurdering av areal- og transportplanlegging

Fortettingspotensialet i knutepunkter – metodisk tilnærming
Øyvind Dalen, Asplan Viak

Indikatorarbeidet i transportetatene- til bruk i arbeidet med bymiljøavtalene
Alberte Ruud, Vegdirektoratet

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny kontakt i Miljøverndepartementet for Areal- og transportnettverket i Framtidens byer er:
Tore Leite
tore.leite@md.dep.no
Tel: 22 24 59 68