ATP: Nettverkssamling (2014)

Utgangspunktet for helhetlige bymiljøavtaler er nullvekstmålet i Klimaforliket og i Nasjonalt transportplan 2014 – 2023: ”Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange”. 

Denne samlingen i nettverket for Areal- og transport i Framtidens byer er en av de siste i regi av det nasjonale utviklingsprogrammet som vil avsluttes dette året.  

Tema er klimaforlikets mål om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange i de største byområdene. Regjeringen har uttalt at den vil forsterke klimaforliket. Det faglige arbeidet som vi gjør i forhold til areal- og transportplanlegging er derfor viktig.

Hovedtemaet for denne samlingen er hvordan vi kan nå nullvekstmålet i biltrafikk. Vi har også valgt å ta opp den gangbare byen som eget tema. 

Her følger referat og andre relevante vedlegg fra samlingen i Tromsø. 


Program

Referat

 

Rammeverket
v/ Lars Aksnes, Vegdirektoratet

 

Arealdimensjonen i dagens planer. Statlige planretningslinjer for areal-, bolig- og transportplanlegging.

Status etter høringsuttalelser

 v/ Jørgen Brun, KMD

 

Systematisk kartlegging av innholdet i kommuneplanenes arealdel.

I hvilken grad innfrir dagens kommuneplaner kravene til rammer for inngåelse av

kommende bymiljøavtaler etter retningslinjer gitt i NTP

 v/ Rune Opheim, Civitas

 

Regionale og interkommunale areal- og transportplaner i ni norske byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

v/ Bård Norheim, Urbanet Analyse

 

Innledning til diskusjon

fra Osloområdet
v/ Olav Fosli, Oslopakke 3- sekretariatet

fra Trondheim
v/ Tore Langmyr, Trondheim kommune

 

Fagrådet for bærekraftig byutvikling sine 12 råd for byvekst, bykvalitet og byutvikling

v/Kjersti Nerseth med kommentarer fra Bård Norheim og Tone Huse

 

Nasjonal gåstrategi

v/Guro Berge, Vegdirektoratet

 

Kommunenes arbeid med tilrettelegging for gange

Fredrikstad
v/ Trine Nygaard, Fredrikstad kommune

Kristiansand
v/ Øystein Holvik Kristiansand

Tromsø
v/ Henrik Romsaas, Tromsø kommune