Bedre bymiljø: Workshop (2012)

6. februar 2012

Referat fra Workshop "Bedre bymiljø" 6. februar 2012

Sted Amalie Skram salen på Litteraturhuset i Oslo

Representanter for Bedre bymiljø fra Framtidens byer var invitert til dette første møtet for å presentere konkrete ideer og prosjekter.

Invitasjon (pdf - 331Kb)
Kort presentasjon av satsingen Bedre bymiljø så langt (pdf - 2Mb)
Referat (pdf - 611Kb)

10:00 Velkommen ved Erik Vieth Pedersen, Miljøverndepartementet (MD)
Informasjon om dagen v/ Ellen Husaas (MD)
Presentasjon ved Ellen Husaas (MD)
- Hva er Bedre bymiljø? – hva vil vi oppnå med satsingen?
- Felles plattform- fra Nettverkssamlingen i Bergen
- Pilotprosjekter - Kriterier

Presentasjon fra byene

Oslo
 • Bohemian index (pdf - 483Kb)
  v/ David Brasfield Oslo kommune
  - Innspill til byplanlegging og områdeutvikling generelt; Richard Florida ; Sammenhengen mellom den ressurssterke byen konsentrasjon av høy teknologiske bedrifter og den kreative klasse. Eks: Scatepark, Gamlebyen
 • Bilfri fjordby - prosjektskisse
  v/ David Brasfield Oslo kommune
  - Parkeringsfrie soner og p-hus i utkantene. Støy og stillesoneproblematikk. Kartlegging av hvordan få til bilfrie soner i dag og i framtiden.

Bærum
 • Senterutvikling i Bærum - Utvikling av hele Sandvika sentrum - Hamangsletta (pdf - 4Mb)
  v/ Ellef Ruud og Terje Hansen, Bærum kommune
  - Senterutvikling i Bærum; Fastlegge senterstruktur og rollefordeling mellom sentrene, utviklingspotensial. Handelsanayse. Tilgjengelighet, kollektivtransport og bidra til redusert transportbehov.
  - Hamangsletta i Sandvika; Pilot Områdeutviklingsprosjekt. Miljøvennlig by, attraktiv og levende by, blågrønn by.
  - Utvikling av Sandvika sentrum; Fra gågate til shared space, bakgårdsprosjekt, Elvepromenade og havn. Tilrettelegging for Sykkel og sykkelparkering
Fredrikstad
 • Ælvelangs / Elvemetro - Langsiktig byutviklingsstrategi for sentrum med utgangspunkt i elverommet (pdf - 1Mb)
  v/ Marianne Aune, Fredrikstad kommune
  Videreutvikle ferger slik at de vil kjøre raskere. Flere avganger og knytte sammen byen på begge sider av elva.
  - FMV- området; Mulighetstudie der målet er å bli pilot for områdeutvikling.
  - Floa; Småbåthavn og byrom ( temoprære?)
  - Damskipsbrygga; Fra trafikkareal til mulighetsrom
  - Stortorget; Fra trafikkareal til levende torg/ shared space. Viktig i aksen mellom FMV og ny jernbanestasjon
  - Åpning av Veumbekken; Klimautfordringer som muligheter i byutvikling
Sarpsborg
 • Gågateprosjekt og Pellygata (pdf - 11Mb)
  v/ Simonett Lange- Halvorsen, Sarpsborg kommune
  - Gågateprosjekt - Forprosjekt ( pågående prosess); Utvikles til å ivareta klimaendringer/ overflatevann
  - Pellygata i sentrum ø; Grønn sykkel/kollektiv gate. Område for fremtidig områdeløft.
Skien
 • Skien sentrum = Framtidens by (pdf - 15Mb)
  v/ Mette Gundersen, Skien kommune
  Opprustning av bygårder, attraktive boliger; gjenbruk og byfornyelse
  - Handlingsprogram for Skien sentrum; Felles overbygning. Samhandling mellom kommune, privat kommunikasjon
  - Mosaikk; Skistredet 7, Kunst- og kulturformidling. Mosaikk og Mersmak
  - Lysplan; Sentrum, hverdagslys
  - Hjellen; Grønnstruktur og vannvei
Porsgrunn
 • Elvefronten / Strandpromenaden, lysplan, passasje og div (pdf - 5Mb)
  v/ Kjersti Berg, Porsgrunn kommune
  - Elvefronten / Strandpromenaden; Mulighetsstudie. Blant annet skredsikring, aktivitet, forbindelser og tilkobling til andre prosjekter 
  - Lysplan for "kulturkvartalet"; Inngå i kommunens plan med klima og energi
  - Passasje; Forsterke og videreutvikle tverrforbindelsene i byen som siktlinjer og gangforbindelser. Sosialt møtested, handel, bolig, rekreasjon og opplevelser
  - Div; Byformanalyse. Helhetsplan for universell utforming. Mens man venter.
Kristiansand
Stavanger - kommer tilbake med aktuelle Bedre bymiljø- prosjekter
Sandnes
 • Havneparken og Ruten (pdf - 3Mb)
  v/ Hans Ivar Sømme, Sandnes kommune
  - Sandnes som sunn by - Havneparken; Områdeutviklingsprosjekt. Transformasjon fra havneområde til sentrumsområde
  - Ruten; Rutebilstasjon og park
Trondheim
 • Mulighetsstudier (pdf - 3Mb)
  v/ Per Arne Tefre og Kari Elisabeth Paulsen, Trondheim
  - Ravnkloa; Mulighetstudie. Byromsopparbeidelse og ny forb. over kanalen
  - Trondheim urban campus; Mulighetsstudie. Bedre forbindelser og byrom mellom Gløshaugen og byen
  - Håndtering av avfall i Midtbyen; Mulighetsstudie. Håndtering av avfall som oppstår i byrommet
Tromsø
 • Tromsø - Byrom og møteplasser (pdf - 4Mb)
  v/ Kristine Tønnesen og Halvard Vevang Straume, Tromsø kommune
  - Bydelsløftet; Møteplasser i aldrende boligområder. I to bydeler Kroken og Stakkevollan. Møteplasser inne, ute og fellesrom (oppslagstavla). Muligheter for varmegjenvinning i det kompakte boligområdet.
  - Byporten – Fritjof Nansensplass; Nord i Tromsø sentrum ved Brohodet. Stort potensiale park/byrom/ utvikling. Mye trafikk.
Drammen - kommer tilbake med aktuelle Bedre bymiljø- prosjekter
Bergen - deltok ikke. Kommer tilbake med aktuelle Bedre bymiljø- prosjekter
Riksantikvaren/ Statens vegvesen