Frokostmøte 28. januar 2011

Miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Fire frokostmøter

40 personer deltok på frokostmøtet om miljøriktige energiinnkjøp fredag 28. januar i Fylkeshuset i Kristiansand.

Dette er første møtet i en serie på 4 frokostseminar som arrangeres i løpet av våren. Hensikten med møtene er å heve kompetansen rundt miljøhensyn i offentlige innkjøp.

Hovedarrangørene bak frokostmøtene er prosjekt ”Framtidens Byer Kristiansand” ved Kristiansand kommune og ”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” ved Vest-Agder fylkeskommune. Medarrangører er innkjøpsseksjonen i Kristiansand kommune og KS Agder.

 

Hvor grønn er strømmen vi kjøper? Opprinnelsesgaranti – fleip eller fakta?

Frokostmøtet begynte med forvirring rundt begrepene opprinnelsesgarantier og el-sertifikater. Men etter hvert fikk møtedeltakerne plassert de forskjellige produktene som råder på elmarkedet, og litt innsyn i hvor komplekst det er:

Strømleverandørene som i dag selger opprinnelsesgarantier, er opptatt av å kunne tilby ”ren vare” i sin portefølje, og samtidig vise til at dette er ment som et insentiv for å få strømprodusenter til å produsere mer fornybar energi. Kjøpere av disse garantiene kan hevde å kjøpe- eller støtte insentivordning for fornybar strøm, og samtidig utøve forbrukermakt, eksempelvis som del av markedsstrategi, samfunnsansvar eller miljøprofil.

Diskusjonen gikk høyt i den etterfølgende debatten. En av utfordringene er at insentivordningen ikke nødvendigvis gir mer fornybar produksjon i dag, men at det dog er eneste gjeldende ordning for å få kjøpt et fornybart produkt.

Det kommende el-sertifikatet (innføres fra 2012) er også omdiskutert. Alle strømkunder vil bli pålagt å kjøpe en prosentandel el-sertifikater, og inntektene blir øremerket utbygging av fornybar energi. Ordningen vil være dyrere i innkjøp enn opprinnelsesgarantier, og el-sertifikatet kan ikke garantere at du har kjøpt et fornybart produkt. Fra et innkjøpsperspektiv ble det tydelig at disse spørsmålene er tema som må avklares i både organisasjoner og kommuner.

 

Seks innlegg om energi og miljø

Etter at møteleder Svein Tveitdal fra Klima 2020 åpnet seminaret, stilte Ingrid Skaim, innkjøpssjef i Kristiansand kommune, noen kritiske spørsmål om riktig ressursbruk i kommunene og hensikten med ordningen for opprinnelsesgarantier.

To strømleverandører, representert ved Fjordkraft og Los, fremla sine syn og viste hvordan de argumenterer for kundene når de selger fornybar energi gjennom opprinnelsesgarantier.

Tor Heiberg fra Statnett ga en innføring i hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier fungerer i et felles energi- og kraftmarked.

Deretter spredte konsulentfirmaet CO2focus lys over hva det nye el-sertifikatet som innføres i Norge fra 2012 innebærer og hvordan mekanismen fungerer, samt redegjorde for hvordan man beregner klimaeffekten fra ulike strømkilder, den såkalte ”strømfaktoren”.

KS avsluttet fagdelen av seminaret med å sette fokus på kommunene som store og viktige energibrukere.

 

FAKTA
Opprinnelsesgaranti på strøm er en varedeklarasjon som gir forbruker en eksklusiv rett til å deklarere sitt forbruk utelukkende å være produsert fra fornybare kilder. Det kan bare selges opprinnelsesgarantier tilsvarende volum produsert fornybar energi. Inntekter knyttet til salg av opprinnelsesgarantier er ikke øremerket investering i ny fornybar produksjon, men gir et signal til markedet at fornybar energi er etterspurt. Utstedelse av opprinnelsesgarantier er regulert i EUs Fornybardirektiv. Statnett er ansvarlige for utstedelse av opprinnelsesgarantier i Norge.

El-sertifikat (noen ganger referert til som ”grønne sertifikater”) er en finansieringsordning som subsidierer utbygging av fornybare energiformer. Ordningen sier ingenting om varen du kjøper i dag. Alle strømkunder vil bli pålagt å kjøpe en prosentandel el-sertifikater når ordningen trer i kraft fom. 2012.

 

Hvorfor frokostmøter

Staten og kommunene har gjennom sine innkjøp stor påvirkningskraft på markedet for klimavennlige produkter og tjenester. Miljøhensyn i offentlige anskaffelser er satt opp som et prioritert samarbeidsprosjekt innen tema Forbruksmønster og avfall i ”Utkast til avtaler og samarbeidsområder”, som er et vedlegg til avtalen mellom staten, KS, byene og næringslivet av 19. mai 2009 om samarbeidet i programmet Framtidens byer. Oppmerksomheten knyttet til miljøhensyn i offentlige anskaffelser gjelder alle innsatsområdene i Framtidens byer: areal- og transportplanlegging, energi i bygg, forbruk og avfall og tilpasning til klimaendringene.

Byene som deltar i Framtidens byer er store organisasjoner der det er svært mange som er involvert i og har ansvar for offentlige anskaffelser.

Departementet ønsker å involvere de regionale knutepunktene for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. I et brev  av 6. juli 2010 oppfordret departementet knutepunktene til å ta initiativ til å arrangere frokostmøter om dette tema sammen med byene i Framtidens byer.  Det er satt av midler til gjennomføringen av frokostmøter i alle byene.

Noen kommuner arrangere flere frokostmøter for dekke flere av de temaene og områdene der kommunene foretar innkjøp av varer og tjenester.

Hittil har Trondheim og Kristiansand arrangert frokostmøter, og begge byene har flere møter på agendaen. Andre at Framtidens byer  er i startgropa i planleggingen av slike kompetansehevende møter tidlig på morgenkvisten.