Møte i koordineringsgruppa oktober 2008

16. oktober 2008

16.oktober møttes fagkoordinatorene og programledelsen i Framtidens byer for å disktutere organisering oss imellom og møteplan for programmet.

Møteledere
Wilhelm Torheim og Marit Kleveland, begge Miljøverndepartementet

Tilstede
Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet; Eirik Midtsundstad, Olje- og energidepartementet; Sindre Samsing, Kommunal- og regionaldepartementet;
Tor Medalen og Henning Sunde, Asplan Viak; Ingrid Hole, Norconsult; Gry Backe, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap;
Anne Beate Tangen, Unn Ellefsen, Øyvind Aarvig, Hilde Moe og Ane Kolberg, alle Miljøverndepartementet.

 

1. Programorganisering i Framtidens byer

Arbeidsdelingen mellom nettverksledere og temaeierne blir disktutert; mens nettverkslederne er de daglige lederne av nettverkene, sørger temaeierne for å ivareta forpliktelsene overfor den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet.

 

 

Nettverksledere

Tema 1 ATP:  Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet
Tema 2 Energi i bygg: 
Vara: 
Eirik Midtsundstad, Olje- og energidepartementet
Sindre Samsing, Kommunal- og regionaldepartementet
Tema 3 Forbruksmønster/avfall: Anne Beate Tangen, Miljøverndepartementet
Tema 4 Klimatilpasning:  Unn Ellefsen, Miljøverndepartementet

 

 

                                                                        

 

 

Fagkoordinatorer

Tema 1 ATP: Tor Medalen, Asplan Viak
Tema 2 Energi i bygg: Sylvia Skar, Norconsult
Tema 3 Forbruksmønster/avfall:
Tema 4 Klimatilpasning: Gry Backe, DSB

 

 

 

 

 

Programledelsen i MD

Prosjekteier: Marit Kleveland
Prosjektleder: Wilhelm Torheim
Samfunnskontakt: Ane Kolberg
Temaeier: Wilhelm Torheim (midl.)
Tema 1 ATP:
Tema 2 Energi i bygg: Øyvind Aarvig
Tema 3 Forbruksmønster/avfall: Hilde Moe
Tema 4 Klimatilpasning:  Unn Ellefsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonskart 

 

2. Tentativ møtefrekvens

 

1

Pr

MND

SENTRAL KOORDINERINGSGRUPPE
Fagkoordinatorer
Nettverkslederne
KS
Programledelsen i MD 

2

Pr

HALVÅR

ADM. MØTE
Byenes hovedkontakter
Fagkoordinatorer
Nettverkslederne
KS
Programledelsen i MD 

2-3

Pr

ÅR

NETTVERKSAMLINGER (4 TEMA)
Byenes temakontakter
Fagkoordinatorer
Nettverkslederne
KS
Ev. politikere fra de aktuelle vertsbyene
Fylkeskommune/fylkesmann i vedk. fylke
Programledelsen i MD 

2

Pr

ÅR

STORSAMLING
Byenes hovedkontakter
Byenes temakontakter
Fagkoordinatorer
Nettverkslederne
KS
Fylkeskommuner/fylkesmenn i berørte fylker
Programledelsen i MD 

1

Pr

ÅR

POLITISK MØTE
Ministere
Ordførere
Opposisjonspolitikere fra byene
Fylkesordførere
KS
Byenes hovedkontakter
Byenes temakontakter
Fagkoordinatorer
Nettverkslederne
Programledelsen i MD 

 

 

 

KONFERANSER?

 
 

 

3. Mulig samarbeid med Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling

 

BBU v/ Dag Sanne har tatt kontakt med Miljøverndepartementet om et mulig samarbeid med Framtidens byer. I første omgang kan det være aktuelt å arrangere en felles konferanse med NHO, Sparebanforeningen, Grønn byggallianse og Framtidens byer, der våre utfordringer overfor næringslivet kan trekkes opp og der næringslivet kan presentere hva de kan bidra med. Det er generell enighet om at vi må prioritere et samarbeid med næringslivet, og det var tilslutning til en slik konferanse. Nærmere tidspunkt må fastsettes i forbindelse med konkretisering av møteplan for 2009.

  

4. Neste møte

i Koordingsgruppa blir 4.desember 2008 10:00 til 12:30 i Miljøverndepartementets lokaler.