Møte i koordineringsgruppa januar 2010

Oslo 22. januar 2010

Hovedpunkter fra koordineringsgruppens møte 22. januar 2010 i Miljøverndepartementet

 

Til stede
Areal og transport: Jan Erik Lindjord og Line Klethagen, begge SD
Energi i bygg: Eirik Midtsundstad og Ingebjørg Tofte, begge OED, Sindre Samsing, KRD, Sylvia Skar, Norconsult (koord)
Forbruksmønster og avfall: Hilde Moe, MD, Øystein Solevåg og Erik Høines, Bergfald (koord)
Klimatilpasning: Gry Backe, DSB (koord)
Rune Tvedt, KS
Programgrupppen i MD: Marit Kleveland, Øyvind Aarvig, Ane Kolberg, Magnhild Wie, Wilhelm Torheim (møteleder og referent)

 

Status og planer 2010
For hvert av de fire satsingsområdene ble det gitt en gjennomgang av status og planer for 2010 for prosjektene som er omtalt i vedlegg til avtalene 19. mai 2009 ”Utkast til avtaler og samarbeidsområder”.  For 2010 skal innsatsen konsentreres om disse prosjektene, men det gis rom for nye dersom det er enighet om det mellom partnerne.

Forslag til prioritering av prosjekter med tilhørende ressursbehov skal fremmes av nettverksledelsen/koordinatorene og avgjøres endelig av programledelsen i Miljøverndepartementet i løpet av februar.      

Det ble også foretatt en gjennomgang av status og planer for felles prosjekter på tvers av satsingsområdene, jf vedlegget av 19. mai 2009. Byene vil i 2010 få 1 mill. kr hver som tilskudd til tiltak og drift av programmet. Det legges ikke konkrete føringer til bruken av midlene, men det forventes at byene rapporterer om egen organisering og oppfølging av programmet og hvordan satsingen er synliggjort i kommunen.

Å få fram kommunal energi- og klimastatistikk vil prioriteres gjennom et eget prosjekt med Bærum og Drammen i førersetet i 2010. Samtidig skal SSB-rapporten fra 2007 om bymiljøindikatorer oppdateres i 2010 og utvides til alle byene. Programledelsen skal gjennomføre en meningsmåling i februar for å undersøke hvor kjent Framtidens byer er i den enkelte by, innbyggernes holdninger til ulike tiltak og virkemidler og deres oppfatning av egen miljøbevissthet. Prosjektet Framtidsbilder, som Tromsø leder, skal gjennomføres og koples til visualiserings-prosjektet (Klima-GIS) i Stavanger og Sandnes. Programledelsen i MD har ansvar for oppfølging.

 

Rapportering
Koordinatorene skal sørge for løpende rapportering av prosjekter og av virksomhetene i nettverkene (4 ganger pr år). Første rapportering vil skje i forbindelse med statusgjennomgang og planer for 2010. Byene skal ved utgangen av 1. tertial 2010 rapportere om bruken av tildelte midler 2009 og sende inn årsrapporter/evnt. reviderte handlings­programmer. Dermed får vi en helhetlig rapportering som grunnlag for evaluering av programmet og viktig input til nettsiden.  Materialet vil bearbeidet også egne seg til annen formidling, for eksempel til brosjyrer og til utstilling/show-case på Framtidens byer sin store, åpne bykonferanse 2. og 3. november 2010 i Drammen. Det årlige toppmøtet vil legges til denne konferansen.

Det legges fra programledelsen spesiell vekt på å få fram gode eksempler. Alle relevante eksempler, store og små, må meldes inn til Ane Kolberg. Det engasjeres en journalist for bearbeiding av eksempler for nettsiden.

  

Videre arbeid og samlinger
Storsamlingen (alle nettverkene) 16.-17. mars 2010 på Oslo Plaza, planlegges med plenumsesjoner og parallelle nettverkssamlinger, evnt. delvis felles samling for to nettverk. Kommunikasjonsmedarbeidere i byer og departementer vil bli invitert til egne parallell-sesjoner. Det tas videre sikte på å invitere folkevalgte innenfor byenes kvoter (opptil 15 personer). Fylkeskommuner/fylkesmenn inviteres også.

Forslag til temaer i plenum:

  • Kvalitet i by – delmålet som bør fokuseres sterkere i Framtidens byer
  • Hvordan effektive klimatiltak påvirker kvaliteten i byene og naturmangfoldet
  • Næringslivets offensive rolle – oppfølging av næringslivets klimahandlingsplan
  • Framtidens byer og planlegging – integrasjon og påvirkning
  • Resultater fra meningsmålingen i Framtidens byer
  • Klimakur 2020 – presentasjon av hovedpunkter, spes. om kommunesektoren

Nettverksledelsen/koordinatorene lager utkast til program for sine sesjoner, programledelsen i MD for plenum og helheten. Samlingen er varslet, men utkast til program og invitasjon må sendes ut snarest.

Program for administrativt møte 18. februar 2010 i Kommunenes hus sendes ut. Møtet skal brukes til å drøfte nærmere opplegg for storsamlingen, byenes system for rapportering, planene for 2010 og utvalgte prosjekter samt å få fram idéer vedrørende bykonferansen 2. og 3. november. Administrativt møte bør også uttale seg til møteplanen for 2010.    

Det er behov for regelmessige møter i koordineringsgruppen. Neste møte vil være i april 2010. Det bør også drøftes andre former for kontakt mellom koordinatorene, for eksempel ved fastsetting av tidspunkter for nettverksamlinger til høsten.