Møte i koordineringsgruppa desember 2008

4. og 16. desember 2008

Hovedpunkter fra møter 4. desember (avbrutt) og 16. desember 2008 (fortsettelse) i koordineringsgruppa (nettverksledere, koordinatorer, KS og programledelsen i MD)

 

Nettverksamlingene – oppsummering og refleksjoner

Hovedinntrykket fra samlingene var positive sett fra koordineringsgruppas side.  Tilbakemeldingene fra byene og øvrige deltakere tydet også på at det hadde vært nyttige og lærerike samlinger

 • Godt grep å ha samlinger rundt om i byene, deltakerne fikk god og grundig informasjon om vertsbyen gjennom presentasjoner og befaringer
 • Byene gjorde en god jobb med planlegging og gjennomføring av samlingene, men det kan være nyttig på bakgrunn av erfaringene å lage en ”oppskrift” for senere samlinger
 • God erfaring med å invitere regionale myndigheter i vedkommende fylke, men fortsatt en utfordring å få til effektiv medvirkning fra fylkesnivået mer generelt     
 • Programmene hadde gjennomgående vært litt for stramme, og noen tilbakemeldinger gikk på at det på senere samlinger bør avsettes enda mer tid til diskusjon og erfaringsutveksling mellom byene
 • Statlige myndigheter informerte om hva de kunne bidra med og inviterte til samarbeid på flere områder, men en del byer ga uttrykk for at staten ikke var tydelig og konkret nok. Konkretisering av den statlige medvirkningen blir en hovedoppgave i forbindelse med oppfølgingen av byenes handlingsprogram og avklaring av avtaler
 • På samlingene ble det gitt presentasjoner av noen byers handlingsprogram så langt. Det er en del variasjon mellom byene, men ut fra tidligere drøftinger, bl.a. på møtet med byenes hovedkontakter i september, er det ikke aktuelt å kreve ensartet mal for utformingen av programmene. Innlegg fra MD på tre av samlingene ga rammer og signaliserte forventninger til handlingsprogrammet, og koordinatorene følger opp etter behov.

 

Planlegging av oppgaver framover

Koordinatorene holder kontakt med byene under innspurten av arbeidet med handlingsprogrammene for å bidra med støtte og hjelp (4. desember)

 • Signaler som koordinatorene har fanget opp fra byene (16. desember) tyder på at enkelte byer vil ha problemer med å bli ferdige med det administrative utkastet til handlingsprogram innen fristen ved årsskiftet. Fristen for innsending av handlingsprogrammene til MD settes derfor til 15. januar. Det er likevel sterkt ønskelig at de byer som har et utkast klart ved årsskiftet, sender det inn på det tidspunktet. Da vil koordinatorene kunne starte gjennomgangen av programmene på sine temaområder i påvente av de resterende.        
 • En hovedhensikt med gjennomgangen er å identifisere temaer/tiltak for avtaler/samarbeid mellom byene/regionen og staten. Det kan også være hensiktsmessig å gruppere kommuner som har likeartede tiltak innenfor nettverket. 

Handlingsprogrammene skal også gjennomgås på tvers for å sikre koblinger mellom temaområdene og for å kunne gi et mer helhetlig bilde av innsatsen. Dette vil skje i samarbeid med koordinatorene og innleid konsulent. Så langt som mulig skal også samlet klimaeffekt av tiltakene vurderes/oppsummeres.

 • Arbeidet med å avklare og forberede samarbeidsavtaler vil bli en hovedoppgave utover våren. Det kan dreie seg om flere typer avtaler/samarbeid:
  • Langsiktige økonomiske avtaler (eks belønningsordning for kollektivtransport, rammeavtale Enova)
  • Pilotprosjekter (eks områdeutvikling etter mønster av by- og boligutstilling og med faglig bistand)
  • Kompetanseoppbygging (eks kurs om passivhus, offentlig innkjøp)    
  • Felles utredninger (eks avfallsforebygging, klimatilpassing) 
  • Utvikling av felles datagrunnlag og verktøy  (eks bedre utslippsstatistikk, klimaregnskapsmodell)

 

Møter og samlinger 1. halvår 2009

 • Adminstrativt møte 22. januar (byenes hovedkontakter, nettverksledere, koordinatorer, KS og programledelsen i MD).
 • Nettverksamling/storsamling  9.-10. mars i Oslo-området (konferanse i plenum/parallelle sesjoner)
 • Politisk møte kombinert med bykonferanse 19. mai.