Møte i koordineringsgruppen 18. februar 2011

Sted: Miljøverndepartementet (MD), Myntgata 2, Oslo

Til stede
Samferdselsdepartementet: Jan Erik Linjord
Olje- og energidepartementet: Vibeke Riekeles, Eirik Midtsundstad, Rakel Hunstad
Kommunal- og regionaldepartementet: Hans Olaf Delviken
Asplan Visak: Hanne Bertnes Norli
Norconsult: Sylvia H. Skar
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Gry Backe
KS: Rune K. Tvedt
Miljøverndepartementet: Hilde Moe, Unn Ellefsen, Ellen Husaas, Anne Beate Tangen, Tor Atle Odberg (første del), Øyvind Aarvig (ref)

 

Storsamlingen i Trondheim 5.-6. april

Revidert utkast til program og innspill til endringer ble drøftet.

Rapportering - drøfting av hensikt, form og nyttbarhet

De kvartalsvise rapportene fra byene (til hvert administrative møte) spriker mye i form  og omfang. Samtidig er det viktig å se dem i sammenheng med årsrapportene og med rapporteringen som trengs til følgeevalueringen.

Det er viktig at rapportene er  treffsikre, at de er nyttige, og at informasjonen kan brukes mest mulig gjennomgående og ut fra allerede etablerte rapporteringsrutiner, slik at dobbeltarbeid unngås.

Det var enighet om å utarbeide et forslag til mal.

Justering av Samarbeidsområder og avtaler

Fagkoordinatorene ble bedt om å komme med oppdatert oversikt over aktiviteter og prosjekter som innspill til justering av Samarbeidsområder og avtaler innen 15.04.11.

Innspill til kommunikasjonsarbeidet

Dette temaet ble ikke tatt opp, da det var innkalt til eget møte mellom MD og fagkoordinatorene påfølgende mandag for å drøfte spesielt form og innhold på framtidensbyer.no.

Eventuelt

Eirik Midtsundstad slutter i Olje- og energidepartementet. Vibeke Riekeles overtar som ansvarlig i OED for Framtidens byer.