Møte i koordineringsgruppa februar 2009

Om klimaeffekter 24. februar 2009

 

Klimakur jobber bredt med alle ”utslippssektorer” + lokalt klimaarbeid. Klimatilpasning inngår ikke i mandatet. Det er knappe frister for et så omfattende arbeid (1. november 2009), slik at det er nødvendig med raske innspill fra Framtiden byer dersom de skal være av nytte i denne omgangen. Presentasjon fra Klimakur

Det ble identifisert mange berøringsflater mellom Framtidens byer og Klimakur som kan bli nyttig for begge parter å følge opp. 

 

Her er noen hovedkonklusjoner fra møtet 

  • Klimakur har utarbeidet et metodedokument som grunnlag for arbeidet. Dette sendes til Framtidens byer (v/Wilhelm Torheim)
  • Koordinatorene sammenstiller byenes Handlingsplaner på sine områder med særlig vekt på innspill til staten om virkemidler, endring i rammevilkår m.v. og sender dette direkte til Klimakur (Elin Økstad) før påske. Sammenstillingene sjekkes ut med byene i forkant.   
  • Klimakur sender ut foreløpig ”tiltaksliste” til Framtidens byer (v/Wilhelm Torheim) så snart et utkast foreligger
  • Framtidens byer inviteres til møter i nettverkene som er etablert (arealgruppe, stasjonær energi, primærnæring og avfall)
    - arealgruppa hadde sitt første møte i dag (25.02) som FB dessverre ikke hadde anledning til å delta på – dette tas igjen senere
  • FB inviteres til virkemiddelseminar 3. mars 
  • Tor Medalen presenterte et forslag til hvordan vi skal gå videre med areal- og transportanalyser i byområdene. Erfaringene viser at tilnærmingen i gjennomførte analyser er svært forskjellige.  Første trinn er å samle sentrale ressurspersoner som har jobbet med slike analyser med sikte på å komme fram til et mest mulig omforent opplegg.

    Eivind Selvig, Civitas, jobber med å sammenstille statistikk over klimautslipp som nettopp er publisert fra SSB. Han jobber også med å sammenstille kommunenes klimamål samlet og sektorvis, der det finnes. Hovedinntrykket er at kommunene går for 20% kutt til 2020.