Nettverkssamling for klimatilpasning 19. januar 2011

4.1 - 4.7 Tiltakene innen klimatilpasning som staten, byene og næringslivet samarbeider om

Nettverket klimatilpasning i Framtidens byer hadde møte i Oslo i KS sine lokaler 19. januar 2011 fra 10.00 – 15.00. På møtet deltok byenes klimatilpasningskontakter, MDs netteier og fagkoordinator for nettverket. Vi har ikke hatt tilsvarende møte siden høsten 2009.

Hensikten med møte var å planlegge det videre arbeidet i nettverket. Utgangspunktet var hvordan arbeidet i nettverket kan understøtte byenes klimatilpasningsarbeide.

Deltakere
Birgitte Johannessen Trondheim kommune, Per Vikse Bergen kommune , Hugo Kind Stavanger kommune , Hans Ivar  Sømme Sandnes kommune, Terje Lilletvedt  Kristiansand kommune, Jan Moseng Skien kommune , John Lium Porsgrunn kommune, Pedro Ardila Bærum kommune, Einar Flå  Oslo kommune,  Knut Bjerke Sarpsborg kommune, Rolf Petter Heidenstrøm Fredrikstad kommune,  Unn Ellefsen  Miljøverndepartementet og Gry Backe DSB.
Forfall: Frode Graf Drammen kommune  og  Wim Weber Tromsø kommune


Kort oppsummering av møtet
Vi ble enige om følgende:

 1. Fasene i arbeidet synliggjøres
 2. Hovedaktivitetene systematiseres og struktureres for å tydeliggjøre arbeidet
 3. Det beskrives kort hva som forventes av resultater ved programmets slutt
 4. Vi skal ha et møte som dette en gang i året. KS inviteres også med
 5. Det ønskes  fagmøter i tillegg til nettverkssamlinger
 6. Alle supplerer og oppdaterer status på samarbeidsområdene (de som gjelder klimatilpasning og fellestiltaket Framtidsbilder)
 7. Vi utarbeider en felles uttalelse fra nettverket til MD på NOU ”Tilpassing til eit klima i endring  2010:10”. Uttalelsen kommer selvsagt i tillegg til de uttalelsene som byene selv gir.

 

Dagsorden

1. Runde rundt bordet
Klimatilpasningskontaktene  ga en kort status om klimatilpasningsarbeidet i sin by. Hovedinntrykket er at mye er i gang i byene og at det har skjedd mye siden 2009. Hvor langt den enkelte by har kommet i klimatilpasningsarbeidet varierer.

I første del av programperioden  dreide mye av arbeidet seg om kompetanseoppbygging. Inntrykket nå er at vi er i ferd med å gå over i en ny fase der det er fokus på  hvordan klimaendringene kan håndteres  i byene og hvordan klimatilpasningsarbeidet skal forankres i egen organisasjon.

Byene har ulike tilnærminger til temaet. Flere er i gang med å implementere klimatilpasning i styrende dokumenter, arbeidet er organisert og vi begynner å se resultater fra prosjekter som

 • KlimaGIS,
 • sårbarhetsanalyse i Fredrikstad,
 • KlimaROS,
 • regnbed og overvannsløsninger på Fornebu

Bergen er i en særstilling med sine 16 definerte klimatilpasningsprosjekter. Arbeidet synes vel organisert og fulgt opp, og det er etablert tverrsektorielt samarbeid både internt i kommunen, med næringsliv, forskningsinstitusjoner, befolkning og internasjonalt. 
 

2. Hva vil vi med nettverket? Hva forventes?
- Forventninger
Før møtet ble deltakerne spurt om hvilke forventninger de hadde til hvordan nettverket kunne bidra til å støtte oppunder klimatilpasningsarbeidet i byen. En oppsummering av svarene følger som vedlegg til referatet (se høyre side).

Målene og  visjonene for  arbeidet med  klimatilpasning i Framtidens byer ble gjennomgått. Disse kunne med fordel vært konkretisert og presisert, uten at vi startet en reel måldiskusjon. Istedenfor ble vi enige om å forsøke og formulere noen felles retningslinjer/ forventninger til hva som skal være på plass når programmet Framtidens byer er ferdig i 2014. Disse skal bidra til å angi retningen i arbeidet og bidra til felles forståelse for hvor vi skal.

Det er et ønske at arbeidet struktureres og systematiseres slik at vi får gode betegnelser på det som er gjort og skal gjøres. Poenget er å få oversikt over hvilke aktiviteter som pågår, hvem gjør hva, hvor kan kunnskap hentes, hva er status og hva vi eventuelt mangler for å nå forventningene ved programmets slutt. Det ble foreslått å dele arbeidet inn i ulike faser gjerne med milepæler for hver fase.

- Arbeidsform
Hittil har det vært arrangert 2 dagers nettverkssamlinger vår og høst. I tillegg har det vært gjennomført verksteder eller parallelle sesjoner for nettverket på Framtidens byers generelle konferanser og samlinger. Noen av byene har arrangert egne seminarer/møter med deltakelse fra andre av Framtidens byer, for kommune, næringsliv, forskning, befolkning og organisasjonen, for nabokommuner eller regionale møter.

Det var flere som uttrykte ønske om at det arrangeres fagmøter med avgrensede tema i tillegg til generelle nettverkssamlinger med flere temaer.

Det var mange som hadde ønsker og innspill når det gjaldt tema for fagmøter:

 • klimaendringer og helse,
 • biologisk mangfold,
 • kommuneplan,
 • juridiske spørsmål,
 • hvordan involvere lokalbefolkningen i arbeidet,
 • byutviklingsprosjekt,
 • grønne tak,
 • overvannsløsninger,
 • hvordan planlegge under usikkerhet m.m.

Et konkret forslag var å opprette et faglig forum med representanter fra enkelte byer, fag/forskningsmiljøer, MD/DSB. Fagforumet kan ha kommunal ledelse (som går på omgang).

Vi må fortsatt ha felles nettverkssamlinger, men kanskje færre (lagt opp annerledes osv) og heller flere fagmøter. En måte å innfri ønsket om flere fagmøter på, kan være at ansvaret for fagmøter legges til byene, men med bistand fra fagkoordinator og gjerne i samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmannen (gjerne etter modell av arbeidet som er gjort i Bergen, der Bergen tok initiativ til regionalt samarbeid og fylkeskommunen overtok). Gry trenger innspill når det gjelder fagmøter.

Vi ble enige om å ha et årlig møte ala dette der klimatilpasningskontaktene, fagkoordinator og netteier deltar. KS inviteres også med.

3. Samarbeidsområdene
Før møte ble deltakerne spurt om det var behov for justeringer eller endringer i samarbeidsområdene i forhold til de utfordringene vi står overfor. En oppsummering av svarene følger som vedlegg til referatet (se høyre side).

I møtet ble vi enige om at alle ser på samarbeidsområdene og gir tilbakemelding i forhold til status og utfordringer. Byene oppdaterer samarbeidsprosjektene. Det legges inn lenker til prosjektene slik at det kommer tydelig fram hva som har skjedd og hvor prosjektet står.

4. Plan for 2011
Det skal være storsamling for Framtidens byer i Trondheim 5. og 6. april. Samlingen legges opp med foredrag i plenum og med verksteder for nettverkene.  Utbyggingsområdet Brøset i Trondheim blir trolig et viktig tema på samlingen. Gry trenger innspill til hva slags tema som skal tas opp på verkstedet om klimatilpasning.

Det ble diskutert om vi skulle ha en egen  dag for nettverket i tilknytning til arrangementet, men det var liten stemning for det.
Det ble orientert om ulike arrangementer og kurs som holdes i løpet av året. Flere av ønskene om fagtema kan kanskje innfris ved å delta på arrangementer i regi av andre.

5. Eventuelt
NOU ”Tilpassing til eit klima i endring 2010:10” har høringsfrist 17. mars 2011. Det ble foreslått at vi lager en felles uttalelse fra klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer. Uttalelsen kommer selvsagt i tillegg til de uttalelsene som byene selv gir. KS orienteres om arbeidet.

Noen innspill til hva som bør vurderes når uttalelsen lages: se på ekspertgruppens anbefalinger og vurdere hvilke konsekvenser  forslagene vil ha for kommunene, vi bør støtte og eventuelt supplere gode forslag og se om det er noe vi synes vi savner i NOU.  Gry lager utkast som byene kommenterer og supplerer.

Gry Backe
02.02.2011

 

Vårens kalender

19. januar  Nettverksmøte med klimatilpasningkontaktene
15. februar Grønne muligheter
10. mars Grenlands seminar ”I samme båt”
21. – 23. mars         Klimatilpasning i samfunnssplanleggingen (NUSB)
23. - 25. mars   Kurs i kartlegging av  flomveger (NUSB)
5. – 6. april Storsamling i Trondheim (tema? Ønske om egen dag før/ etter storsamling med tema klimatilpasning,ev.møte om flomveger??
4 – 6 mai Arealplanlegging og samfunnssikkerhet (NUSB)

 
Hva skjer i byene som er av felles interesse?

 

Høstens kalender
August/september koordinert nettverkssamling (alle fire nettverk)?

Hva skjer i byene av felles interesse?