Workshop om klimaendringer

Sandnes 11. april 2013

Den 11. april 2013 ble det gjennomført en heldags workshop for ansatte i Sandnes kommune om klimaendringer. Utgangspunktet for diskusjonen var utviklingen av Sandnes sentrum og Havneparken. Seminaret ble ledet av miljøvernleder Hans Ivar Sømme.

Klimaendringer, konsekvenser og om klimatilpasninger. Gry Backe, DSB sa at både gjennomsnittstemperatur og havnivå vil stige fram mot år 2100 i Rogaland. Det blir hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Flom og skred kan opptre på steder som ikke tidligere har vært utsatt. Flomsesongen endres og utvides. For Sør- og Vestlandets del vil havnivåstigningen være større enn for resten av landet. Økning i kysterosjon kan også skje i dette området.

Når områder skal utvikles, er det viktig å ha en god ROS analyse som kan peke på hvilke sårbare områder som finnes og hva som kan gjøres for å ta hensyn til dette. Start gjerne analysen med utgangspunkt i hvordan dagens klima påvirker området. Se så på hvordan klimaendringene kan endre sårbarhetsforholdene. Er området flomutsatt i dag, vil situasjonen neppe bli bedre i framtiden dersom det ikke tas hensyn til dette. Havneparken er et pilotområde i Framtidens byer og det er derfor knyttet en rekke forventninger til utviklingen av området.

Det finnes veiledere, informasjon om hvilke data kommunen kan bruke i arbeidet og eksempler på andres arbeid samlet på nettportalen www.klimatilpasning.no.

Klimaendringer - utfordringer som Sandnes sentrum står overfor. Odd Arne Vagle, Bymiljø i Sandnes kommune. Deler av sentrum er utsatt for havnivåstigning og stormflo. Området er flatt, så mer nedbør og intense regnskyll kan føre til flom. Det er utarbeidet kart som viser havnivåstigning og stormflo i Sandnes sentrum i år 2100. Alle bygg i Havneparken planlegges i forhold til en mulig stormflo på kote 2.10. Det stilles krav til alternativ overvannsdisponering og det skal ikke legges nye overvannsrør i området. Samarbeid er helt nødvendig for å få til de gode løsningene, understreket Odd Arne. Spesielt er samarbeid mellom VA folk og arkitekter helt nødvendig. Dessuten planlegges det for at alt takvann skal føres til terreng og dette utfordrer kommunens byggesaksnormer som pålegger utbyggere å koble seg til kommunalt nett.

Modellering og overordnede tiltak i sentrum med bakgrunn i klimaendringer. Kirsten Vike, Bymiljø i Sandnes kommune sa at større nedbørmengder, økt nedbørintensitet og havnivåstigning er utfordringer for vann – og avløpsanleggene i sentrum. Det er et ønske at overvannet og ulike overvannsløsninger kan benyttes som positive elementer i bybildet. Da er kvaliteten på vannet viktig.

Kirsten viste resultater fra modellering av ledningsnettet i deler av Sandnes. Modelleringen er gjennomført for å kartlegge dagens situasjon, avdekke flaskehalser, stresse systemet med økt nedbør for å kartlegge tålegrensen til dagens system og økt havnivå for å se på kapasitet for lavereliggende ledningsnett. På bakgrunn av dette kan man beregne effekten av ulike tiltak. Avløpsmodellen kan kobles til høydemodell for å få fram flomveier.

Sandnes deltar i det internasjonale programmet TRUST. Et mulighetsstudie er i gang i sentrum for å undersøke potensialet og muligheten for lokal overvannsløsninger i området. Sandnes samarbeider også med andre jærkommuner om å utarbeidet en lokal overvannsveileder for Jæren. Det er Cowi som utarbeider den.

ROS analyse - tema kvikkleire og skred. Odd Arne Vagle fortalte om de spesielle kvartærgeologiske forholdene i Sandnes. Det er utarbeidet egne kart som viser hvor områdene er. Det er også lagd kart som viser skred og steinsprang. Han understreket hvor viktig det er at det tas hensyn til dette i saksbehandlingen.

Spørsmålene som ble drøftet:

  1. Hvilke utfordringer står vi overfor i Sandnes havnepark og sentrum?
  2. Hvilke løsninger kan vi se for oss?
  3. Hva må vi gjøre for å få det til?

Momenter fra diskusjonen:

I forbindelse med utviklingen av sentrum øker tettheten og de harde flatene. Havnivåstigning, stormflo og mer nedbør vil være problematisk i forhold til risiko for oversvømming. Usikker grunn må stabiliseres. Det er de samme utfordringene i Havneparken som for sentrum. Dette reiser en rekke spørsmål som kommunen må ta stilling til: Skal det for eksempel tillates at underjordiske parkeringskjellere oversvømmes? Må vi ha samme sikkerhet der som for 1 etasje i bygningene? Hvilket ansvar har kommunen dersom det skjer noe i framtiden?

Det bør utformes en helhetlig strategi for klimatilpasningsarbeidet herunder havnivåstigning, stormflo, stabilisering av byggegrunn mm. Strategien bør utformes på et overordnet og strategisk nivå og brukes i kommuneplanarbeidet. Vi må bli enige om hvilken utvikling vi ønsker oss og dette må vi bestemme ut fra en helhetlig vurdering.

Det trengs bedre samarbeid mellom de ulike fagområdene i kommunen fordi det er viktig å ha oversikt over hvilke hensyn som må tas i alle saker. Det er mye kompetanse i kommunen, men den er spredt i organisasjonen. Det er viktig at kunnskapen blir tilgjengelig og et forslag er å etablere gode arenaer for diskusjon og drøftinger. Et konkret forslag var å etablere en tverrfaglig ressursgruppe i forbindelse med utviklingen av Havneparken.

Kommunen står overfor utfordringer som krever nye løsninger for eksempel knyttet til hvordan håndtere overvann. Et forslag var å bruke et byggeprosjekt der kommunen er byggherre som case for å søke etter gode, nye og kostnadseffektive løsninger. Det skal bygges flere nye barnehager og skoler i Sandnes, så her er det flere muligheter.