Fra 9 til 3 tonn

Kort oppsummering av foredraget til Christian Solli, MISA

Kort oppsummering av foredraget til Christian Solli, MISA

Fra ni til tre tonn

Et verktøy for beregning av klimafotavtrykk og klimagassutslipp på Brøset ble utviklet av konsulentfirmaet MiSA AS. Selskapet ble stiftet av en gruppe kollegaer ved Program for Industriell Økologi ved NTNU.

MiSA ble innleid som eksterne konsulenter i forbindelse med planleggingen av Brøset-prosjektet. Målet med Brøset-prosjektet er å få til en klimanøytral bydel hvor CO2-utslippene per husholdning per år ikke overgår 3 tonn.

MiSA fikk oppgaven med å finne ut hvordan byform og arkitektur kan påvirke konsum og livsstil.

Første steg var å finne ut av hva som konkret forårsaker utslipp. Utslipp til innkjøp av mat, klær og andre typer forbruk ble alle tatt med i beregningene.

Fra 9 til 3 tonn v/Christian Solli, MiSA

Bildet viser Christian Solli 
under paneldebatten
Den kalkulerte byen
 

 

Utregningene ble utført ved hjelp av et egenutviklet verktøy kalt ”Klimakost” - som beregner summen av direkte og indirekte utslipp. Verktøyet bygger på kombinasjonen av utslippsstatistikk og nasjonaløkonomiske transaksjoner.

Resultatet ble presentert for Brøset-prosjektet i et regneark, og kan dermed lett brukes til å se hvilke forbruksområder som genererer mest utslipp og hvilke det er mest å spare på.