Gjennomgang av de foreslåtte transportløsningene i de fire forslagene for Brøset

Arealbrukens konsekvenser for forholdet til sentrum, transportomfang og klimagassutslipp

 

Kort oppsummering fra innlegget til Kristian Sandvik, Trondheim kommune


Sandvik gjennomgikk de foreslåtte transportløsningene i de fire forslagene på Brøset med utgangspunkt i utfordringene om å lage fysiske løsninger som sannsynliggjør andre transportformer enn bilbruk og som gir positive ringvirkninger i nærliggende områder.

De innleverte forslagene ble vurdert ut i fra transportnettverk, supplerende forslag (dvs tiltak til fordel for miljøvennlig transport) og i forhold til bebyggelsesstruktur og lokalisering av viktige funksjoner. Grad av romlig integrasjon både internt på område og i forhold til eksisterende omgivelser varierer relativt stort i forslagene, og her blir Codes forslag fremhevet som det forslaget som er best koblet mot omgivelsene.

De fleste forslagene har ”shared space”-løsninger, men det er varierende i hvilken grad gang- og sykkelforbindelsene er koblet på omgivelsene og hvorvidt de er gjennomgående.


Teamenes regnskap ble i forbindelse med evalueringen justert av MISA i samarbeid med fagpanelet og det ble konkludert med at byform alene kan bidra med maksimalt 25% reduksjon i klimagassutslipp (gjennom transportomfang) ut i fra forslagene som ble gitt for Brøset. Generelt mener Sandvik det er mulig å redusere transportomfanget mellom 18-35% som følge av byform alene.


Sandvik mener videre at prosjektene kunne vært mer kreative i fht. løsninger på dagens struktur fordi det trafikksystemet som velges vil være førende for utvikling på Brøset og omgivelsene i lang tid framover. Gjennomføringsrekkefølgen blir også av stor betydning fordi den kan være avgjørende for etablering av gode transportvaner.