Kommentarer fra akademia

Kommentarer fra akademia

Kort oppsummering fra innlegget til Tor Medalen, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)

Medalen betviler at IKAP vil føre til mindre klimagassutslipp, og mener det må sterkere lut til. Han understreker at det ikke er noe i veien med samarbeid, men at grepene ikke på langt nær er sterke nok.

IKAPs mål om arealutvikling for et konkurransedyktig næringsliv og gode boliger for framtidens befolkning står i konflikt med det faktum at utbyggingsmønsteret er det mest treffsikre, varige og effektive virkemiddelet for å oppnå reduserte klimagassutslipp og bærekraftig forvaltning av arealressursene.

Mål om reduserte CO2-utslipp er på parti med NiTs ønsker om arealer i randsonen i Trondheim, og Medalen mener ”det er viktigere å ta vare på jorda enn jordet!”.


Kompromisset om fortsatt samme boligbyggingstakt i omegnskommunene gir legitimitet til spredt regional boligbygging. Han viser til transportanalysen som viser at innbyggerne omegnskommunene kjører langt flere kilometre med bil pr dag enn i Trondheim. En bolig sentralt i Klæbu fører gjennomsnittlig til langt mer transportarbeid enn en bolig innenfor Trondheim by.


Det er nødvendig med en sentraliseringsdisiplin hvis konsekvens er at nytt areal ikke lenger kan tas i bruk. For å kunne løse utfordringene innenfor samordnet utbygging og transport (dvs klimagassutslipp) bør kommunene slås sammen!