Najonal transportplan (NTP) - veien videre

Kort oppsummering fra innlegget til Gyda Grendstad, vegdirektoratetNTP - veien videre v/Gyda Grenstad, Statens vegvesen


Utfordringen som var gitt Grendstad fra Framtidens byer var hvordan byproblematikk blir behandlet i NTP-prosessen som nå er i gang.  De nye retningslinjene for etatenes arbeid med NTP (R2) ble fremlagt samme dag som storsamlingen og følger vedlagt.

Hovedutfordringene innenfor transport i Norge er globaliseringen og det internasjonale perspektivet, befolkningsvekst og kapasitetsproblemer, økonomisk vekst og økende klimagassutslipp og andre miljøutfordringer.

Befolkningsøkningen er klart størst i byregionene. Det vil bli kapasitetsproblemer allerede om få år, og av byene er det kun Oslo som har kollektivtransport av betydning. I byregionene er det derfor behov for ny kapasitet for kollektivtransporten, og arealbruksmønsteret må endres. Dette må ta utgangspunkt i de store knutepunktene, og i knutepunktene må jordvern vike. NTP sees i sammenheng med nasjonal strategi for sykkel og strategiplan for gange som er under utvikling.


I det videre arbeidet med planen har styringsgruppa et kontaktforum med alle fylkeskommunene pluss de fire største bykommunene. Grendstad ba om innspill på hvem som burde være med på dette samarbeidet. Det involveres også gjennom regionale kontaktutvalg, Framtidens byer, samferdselssjefkollegiet og FKs og KS’ representant i styringsgruppa.

Det arbeides med status for bypakker for de 4 største byområdene, og en status for utviklingen i de samme områdene. Det hentes inn forslag og eksempler på samordede tiltakspakker, parkeringsbegrensning og styrket statlig innsats for sykkel og gange.

Planforslaget vil bli levert i 2012.

Fra diskusjonen

Medalen mener NTP bør konsentrere seg om arealbruken i de største byene, og det er viktigere enn å samarbeide med alle fylkeskommunene om dette.
Langeland: NTP-prosessen må ikke være til hinder for utviklingsprosjekter og bypakker rundt omkring – det kan ikke gå et tog kun hvert fjerde år.