Presentasjon av forskerteamets evaluering

Presentasjon av forskerteamets evaluering av de fire forslagene med hensyn til sammenheng mellom byform og transport

 

Kort oppsummering fra innlegget til Bendik Manum, NTNU

En svært stor andel av norske husholdningers utslipp skyldes transport, og i dag prioriteres privatbilen høyest av reisemåtene, mens kollektivtrafikk velges når det blir kø og det lavest prioriterte alternativet er sykling og gange. Denne prioriteringen må snus opp-ned på Brøset, og spørsmålet er hvordan byform kan bidra til dette?

Manum listet opp en rekke forutsetninger for at ikke-motorisert transport skal velges. For det første er avstand og tilgjengelighet til daglige gjøremål viktige. For å få til dette må det være tilstrekkelig befolkningstetthet, riktige egenskaper ved gatenettet, ”mixed use” og fleksibilitet i forhold til eiendommer og bygninger og for syklister spesielt er det avgjørende med kontinuerlige traséer.

Forskerteamet ved NTNU som følger Brøsetprosjektet har skrevet rapportene ”Non-motorised transport and urban form – a review of recent research” og ”sykling og sykkelruter i Brøsetområdet, rapport fra spørreundersøkelser 2009”. Bilen som premiss for byforming reduserer og til dels forhindrer tilgjengeligheten for gående/syklende.

Space syntax er modellering av byrom etter hvordan man kan bevege seg. Dette bunner i at gater som er godt koblet til sine omgivelser brukes av flest mennesker. Det er derfor butikkene etablerer seg der, og Manum viste lokale integrasjonskart av Oslo og Trondheim som tydelig viser at de best integrerte gatene er nettopp der hvor det er mest handel. Et annet eksempel er hvordan ”blomsterbrua” i Trondheim har endret byen på begge sider av denne fordi den brukes så flittig av gående og syklende.

Forslagene som ble levert inn på Brøset er blitt analysert av Spacescape med hensyn til romlig integrasjon. Analysen viser at Codes forslag har størst potensial (men tettheten bør bli høyere), mens SLAs forslag kommer dårligst ut som følge av et altfor labyrintisk gatenett. Manum oppsummerte med at sammenhengen ”gatenett/vegnett – tetthet – lokalisering av viktige funksjoner” ikke ble tatt ordentlig for seg av noen av gruppene. Disse tre faktorene må sees i sammenheng for å redusere transportomfang og bilbruk mest mulig.