Samarbeid med næringslivet ved utarbeidelse av IKAP

Kobling mot strategisk næringsplan

 

Kort oppsummering fra innlegget til Trygve Bragstad, Næringsforeningen i Trondheim (NiT)

Areal er en svært viktig forutsetning for næringslivet, og NiT mener det var et rimelig krav fra fylkeskommunen om en felles arealplan for regionen. I følge NiT er det mangel på næringsareal i Trondheim kommune, og slike arealer bør ikke bare ”slenges ut” i nabokommunene. Overordnet mål for strategisk næringsplan er at Trondheimsregionens BNP skal være på linje med landsgjennomsnittet.

NIT mener det er behov for ca 2 400 daa næringsareal de neste 22 årene.


Bedriftene flytter utover ettersom byen vokser på grunn av fortetting i bykjernen, men det er et problem at bedriftene ikke har noe egnet areal å flytte til i utkanten av byen. Dermed flytter en del bedrifter til nabokommunene i stedet og dette fører til økt transportmengde.

Her viser Bragstad til en tabell som viser økt utslipp av CO2 pr år for ulike plasseringer av en godsterminal (Stav, Melhus og Klæbu) sammenlignet med Heimdal (0-alternativ).


Problemet med arealet IKAP legger ut er at det er for lite, for fragmentert, har dårlig arrondering/brukbarhet, avsatt til mulig godsterminal og/eller på feil side av jernbanen.


NiT ønsker å sikre 2000 dekar areal i Trondheim til næringsformål i randsonen av bebyggelsen og å sjekke at disse alternativene er reelle. Til slutt skisserte Bragstad ”dilemmatrekanten”: dyrket mark – sterkt næringsliv – CO2-utslipp og understreket at disse hensynene må balanseres. Det kan ikke bare tas hensyn til dyrket mark!