Energibehov og energiforsyning

 – Hvordan få dette til å henge sammen når målet er lavt CO2-utslipp?

Fire case fra Brøset v/ Tore Wigenstad, Seniorrådgiver, Enova SF

 

Kort oppsummering fra innlegget 

Veien mot lavere utslipp kan gå både via redusert energibehov og ved valg av energiforsyningssystem.

Smart Grid gir nye muligheter gjennom to-veis kommunikasjon i energidistribusjonssystemet.

Utslipp fra bygg relateres til tre faser; byggefasen, driftsfasen og avhending.

I Brøset-konkurransen var målet å redusere utslipp fra 12 til 3 tonn per capita med referanse til dagens tekniske forskrift og forhåndsbestemte utslippsfaktorer. Det vil si 210 gram CO2-ekvivalenter per kWh levert energi for elektrisitet og 125 g/kWh for fjernvarme.
Sammensetningen av bygg i ulike kategorier og fordelingen mellom elektrisk og termisk energi i løsningen av Brøset vil påvirke hvor mye utslippet kan reduseres.

Gjennom et regneeksempel for en gitt miks av bygg og gitt fordeling mellom elektrisk og termisk energi, vises en utslippsreduksjon på 20 % ved å velge passivhus i stedet for TEK10. Hvilket viser at det er svært ambisiøse tiltak som må til for å redusere utslippet med 75 %.
Utslipp kan reduseres ved å produsere energi lokalt.

De energivarene som gir lavt utslipp er sol, vind, bio og varmepumpe.

To viktige spørsmål er hvordan få energibehov og leveransesystemer til å teknisk henge sammen og hvorfor det er hensiktsmessig å løse energiforsyningen internt på Brøset.