Innkjøp og organisering av energimerking og energivurdering

Tips og råd for organisering av energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg, v/Brynjulf Skjulsvik, Norconsult

 

Kort oppsummering fra innlegget

 “A building is not something you finish, it´s something you start

Det finnes om lag 44 millioner kvm offentlige bygg (14 stat, 5 fylke, 25 kommune).

Bruksperioden for et bygg kan være 8760 timer per år i 60 år. Om lag 80 % av denne tiden er det ikke driftspersonell til stede.
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for kontorbygg utgjør fra 530 til 670 kvm per år. Kostnadene til energi er fra 100 til 200 kroner per kvadratmeter per år.

For eksisterende bygg antas energimerking å koste fra tre til fem kroner per kvadratmeter, mens energiteknisk vurdering av tekniske anlegg antas å koste fra fem til ti kroner per kvadratmeter.

Ulike energiberegninger bør kreves i innkjøp.

Arealdefinisjoner, beregninger gjøres for oppvarmet areal. Enkel korrigeringsmetode for omregning fra BTA til BRA.

Viktig å ha et godt inndataskjema for registrering av data. Og at byggeier har et eierforhold til energimerking. Gitt forslag til prosedyre for gjennomføring.

Mål med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Viktig med oversikt over de energitekniske installasjoner.

Foreslåtte energitiltak skal settes opp tabellarisk og inneholde et gitt minimum av informasjon. All informasjon er oppdragsgivers eiendom.

Maler og retningslinjer for energirapport finnes.
Faktisk energiforbruk kan følges opp med energioppfølgingssystem.

Informasjon om livsløpskostnader: http://tidliglcc.difi.no/ og www.lccweb.no