Klimapartnere i agderfylkene

Oppsummering i form av et intervju med Robert Svendsen, Arendal kommune - ført i pennen av Erik Høines, fagkoordinator Forbruk og avfall.

 

Klimapartner


-God prosjektledelse, forankring hos ledelsen i bedriftene, få med store, relevante bedrifter tidlig, og ha klare, konkrete avtaler. I følge Robert Svendsen i Arendal kommune, er dette stikkord for hvorfor prosjektet Klimapartnere i Agder foreløpig kan karakteriseres som en suksess.

Svendsen presenterte Klimapartnere på Storsamlingen til Framtidens byer i Trondheim 6. april. Klimapartnere er et samarbeid mellom næringsliv og offentlige aktører i agderfylkene, med målsetting å gjøre næringslivet mer klimavennlig.

Så langt er 27 bedrifter og offentlige aktører med i nettverket, som startet i 2008. Nylig ble den første årsrapporten for prosjektet utgitt, og i årene framover vil man forhåpentligvis kunne spore effekt av programmet ved at resultater forbedres.

Samarbeid mellom kommunene og næringslivet

Som ledd i dette inngår kommunene og næringsliv blant annet samarbeid om konkrete prosjekter, som f.eks. utvikling og oppsetting av LED-gatebelysning. I tillegg utvikler man kunnskapsnotater om tema som Grønn IT, Areal og transportbruk m.m.

Disse baserer seg på næringslivets kompetanse, og mye av grunnarbeidet gjøres av næringslivet selv. Det politiske nivået involveres, og notatene utgis under Klimapartnere- paraplyen. Slik blir disse notatene et møtepunkt mellom næringsliv, politikere og øvrig fagmiljø.

Krav om miljøssertifisering

Det stilles krav til bedrifter som ønsker å delta. De må blant annet være miljøsertifiserte, og de må levere en årlig miljørapport som er åpent tilgjengelig. Forpliktelser og rettigheter er nedfelt i et avtaledokument som regulerer forholdet mellom partene.

Noen grunner til at man har lykkes så langt, i følge Svendsen, er blant annet at prosjektleder Svein Tveitdal er en kjent, aktiv og respektert person på agder, og en av grunnleggerne av FNs UNEP/Grid FNs UNEP/Grid-senteret i Arendal. Hans tyngde er viktig for at næringslivet har tatt prosjektet på alvor, og ønsker seg inn i det. Plasseringen av senteret gjør også at mange bedrifter har en positiv holdning til miljøarbeid.

Her er det viktig at eventuelle andre som ønsker å starte lignende samarbeid, finner ut hva det er i den enkelte by som er særegent, og som kan virke motiverende for deltakelse, sa Svendsen.

Viktig med forankring i ledelsen

Svendsen trakk fram viktigheten av at ledelsesnivået i bedriftene er tydelig koblet inn, slik at det er en seriøs deltakelse. Bedrifter presses ikke til å bli med – de inviteres, og deretter blir de latt i fred, og kan komme når de ønsker.

Betydningen av at store, viktige bedrifter ble med tidlig – allerede før prosjektet var offentlig lansert, var også stor, i forhold til å virke som lokomotiv for mindre bedrifter som da kommer etter.

Skaper engasjement

På spørsmål om hvorvidt det er mulig å måle effekt av programmet, og om det kan fungere som “Greenwashing” (evt “Bluewashing”, som det kalles når bedrifter ønsker å bedre sitt omdømme ved å assosieres med FN-prosjekter), svarte Svendsen at det foreløpig gjenstår å se effekten over tid. Men prosjektet skaper engasjement, skaper endring og setter bedriftene i bevegelse, noe som er å foretrekke framfor stillstand. Når det gjelder fare for Greenwashing, er dette noe man må være obs på, men foreløpig oppfatter Svendsen engasjementet som genuint, og at det er mange bedrifter som jobber bedre med miljø og klima enn de kanskje ellers ville gjort.