Bedre bymiljø i Framtidens byer, hva gjør vi og hva må vi forsterke?

Utfordringer til nettverkene v/ Ellen Husaas, Miljøverndepartementet (MD).

Kort oppsummering fra foredraget.

Ellen Husaas åpner sitt foredrag med å peke på noen av hovedproblemstillingene til Framtidens byer: -Et godt bymiljø er en sunn by, en levende by, en gå, sykkel og kollektivby og en blå-grønn by, sier hun.

-Framtidens byer har som hovedmål å redusere klimagassutslipp fra veitransport, energibruk og avfall. Innsatsområdene er areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på helse, opplevelse og næringsutvikling.

Det er spesielt viktig å finne løsninger på tvers av fagmiljøene og nettverkene for å skape bærekraftige løsninger og nye bykvaliteter, sier hun.

Fokus på bedre bymiljø

-Alle prosjektene i programmet skal fokusere på bedre bymiljø. Ulike prosjekter kan skape synergier som kan utnyttes. Vi ønsker å sette i gang nye prosjekter og piloter. Byene skal være for alle og bidra til høy livskvalitet og skal ta utgangspunkt i byenes egenart.

Husaas kommer med en henstilling til nettverkene om å tenke igjennom hvilke prosjekter de ulike byene ønsker seg, og hvordan disse eventuelt kan gjennomføres.  Hun foreslår at prosjektene organiseres gjennom eksisterende nettverk og at de deretter meldes inn til MD.

-Hvilke områder må forsterkes?, spør Husaas, og nevner noen:

  • rehabilitering av eksisterende boligområder
  • flest mulig grønne tiltak
  • gåbyer med gode byrom og møteplasser
  • energieffektive utelys

Disse skaper også attraktive og trygge byrom, sier Husaas før hun overlater ordet til Eigil Movik, hovedkontakt i Skien Kommune.

Byen tilbake til sentrum

Han oppsummerer dagens situasjon i byen: -Det er mange ledige arealer i Skien. Kjøpesentre trekker aktiviteten ut fra byen og de aller fleste bor også utenfor sentrum. Det er ønskelig at vi på sikt får folk til å bo tett i energivennlige boliger i sentrumsbygårdene.

Derfor må vi gjøre det attraktivt for folk å flytte tettere inn i bykjernen, slik vi har forsøkt gjennom Mosaikkprosjektet. hvordan utvikle bakgårdene og uterommene i Skien? Mange gamle boliger må bygges om til å bli klimavennlige. Vi forsøker å finne gårdeiere som ønsker å videreutvikle bygårdene sine, sier Movik.

Pilotprosjektene

Avslutningsvis oppsummerer Maren H. Holsen fra Ecobox pilotprosjektene (pdf - 1Mb). Framtidens bygg har som mål at det kommer 1-2 nye prosjekter pr by pr år.
-I områdeprosjektene må alle nettverkene samarbeide på tvers. Det er viktig med tverrfaglig kompetanse og gode, åpne prosesser, sier hun.