Hvordan skape et godt bymiljø der mange fag og interesser balanseres?

Erfaringer fra Sverige v/ Aleksander Ståhle, dr tech / landskapsarkitekt.

Erfaringer fra Sverige v/ Aleksander Ståhle, dr tech / landskapsarkitekt.

Kort oppsummering av foredraget

 
Aleksander Ståhle fra firmaet Spacescape åpner foredraget med å prate om hvordan man kan jobbe med å forstå byutvikling. Hva gjør en plass attraktiv og hva styrer gangflyten i byen?

Spacescape er et forskningsbasert konsulentfirma som jobber mye med analyse og Ståhle viser et eksempel på slik analyse fra Stockholm by.  – Det handler mye om tilgjengelighet, befolkningstetthet og nærhet til parker, lekeplasser og kafeer, sier han. – Det er også stor forskjell på lydnivået i ulike bydeler, og det virker inn på hvor attraktivt området oppleves.

Han poengterer også forskjellen mellom komplementering og forvandling av byområdene, og bruker bydelen Marieberg i Stockholm som case.
-Hva er forutsetningene for attraktivitet? Det eksisterer flere variabler slik som nærhet til parker, kollektivtransport, avstand til sentrum – noe som igjen påvirker prisen i disse områdene. Det viser seg at om man fordobler befolkningstettheten i et område, fordobler man også handelen i dette området.

I tillegg er grøntområder av stor betydning, både estetisk og økonomisk. For å vise betydningen av grøntområder i byrommet viser Ståhle til Nya Årstadfältet i Stockholm. Her har man regnet ut at 30 hektar park vil øke verdien på området med 2mdr svenske kroner.

Slussen

Slussen ligger på sin side midt i Stockholm hvor det foreligger store utfordringer. – Visse deler av Slussen er mye brukte møteplasser, mens andre er nesten folketomme.

Spacescape har utviklet en plan for hvordan man skal endre på dette, blant annet ved å:

  • rette ut gatene,
  • øke trafikksikkerheten for fotgjengere, 
  • flere møteplasser,
  • minske biltrafikken,
  • flere utsiktsplasser og
  • flere parkanlegg

Ingenting av den gamle Slussen kommer til å være igjen, noe som gjør dette prosjektet veldig radikalt sier Ståhle. 

Ungdom og ”grønn framtid”

Spacescape gjennomførte et prosjekt med gymnasklasser om hvordan de så for seg fremtidens by. De tok tilbakemeldingene de fikk fra elevene og lagde illustrasjoner på grunnlag av dette. Det skulle være grønt, trygt, lite biltrafikk og tilrettelagt for syklister.
– Noe som viser at ungdom også er veldig opptatt av en ”grønn framtid”, sier han.

Avslutningsvis kom Ståhle med en oppfordring til nettverkssamlingen om å vektlegge analysen av premissene for holdbar byutvikling.