Bymiljø revisited

– hvilke utfordringer finnes i nettverkene og hva må prioriteres?

Kort sammendrag av fagkoordinatorenes foredrag

Areal og transport ved Hanne Bertnes Norli, Asplan Viak

Hva bør prioriteres innen ATP nettverket for å jobbe mot Framtidens byers mål om bedre bymiljø?
-Det er behov for gjennomføring og mindre behov for et nytt nettverk. Framtidens byer handler om bedre bymiljø og det er en utfordring å synliggjøre helhetsperspektivet.

Temasamlingene er en god arena for å løfte frem bymiljøtematikken. Det kan være smart å være tilstede på andre nettverksmøter for å fange opp relevante temaer for ATP-nettverket.

Gruppearbeid er viktig, men grupper bør settes sammen på forhånd.

Det er viktig å undersøke trivselsrammer og behov hos ulike grupper av befolkningen, samt å involvere de næringsdrivende.

Vi går inn for offentlig-privat samarbeid om utvikling av torg og offentlige rom.

Det er behov for samarbeid og kompetanseheving både i og mellom kommunene.

Viktig å jobbe videre med kommunikasjon og formidling.

Program og presentasjoner fra "Verksted 1 - Areal og transport" begge dagene

Forbruk og avfall ved Erik Høines

Hvordan jobber vi med avfall og forbruk i Framtidens byer?
-Av ting som kan knyttes til bymiljøet satser vi på å se på forbruk i form av å finne ut hvorfor vi tar de valgene vi gjør, og hvordan vi kan få til endringer. Oljefri-satsingen er viktig her.

Det skal utarbeides en avfallsmelding hvor oppsamling og transport vil bli et tema.

Vi har fokus på avfallsminimering, gjenbruk og biogass - noe vi mener vil gi en konkret miljømessig gevinst.

Viktig å forbedre miljøundervisning i skolene, noe som vil gi bedre fremtidige miljøborgere.

Program og presentasjoner fra "Verksted 3 - Forbruk og avfall" begge dagene 

Stasjonær Energi ved Sylvia Skaar

Hvordan kan stasjonær energi føre til et bedre bymiljø?
-Utelys og ledbelysning bør brukes på riktige steder og riktig lysbruk bør planlegges.

Synliggjøring er viktig i forhold til energibruk. Eksempler kan være:

  • Energibarometer
  • konkurranse mellom bydeler
  • pedagogikk (energilekeplass, grønne tak, bruke velforeninger til å spre informasjon, intelligente målere) eller
  • tavle med klimagassutslipp i det offentlige rom

Det er viktig å skape et eierskap blant befolkningen til klimaproblematikken.

-Ellers kan kommunene stille krav om grønne tak i reguleringsplanene sine. Man skal ikke bare stille krav, men også virkemidler til disposisjon.

Ellers må vi jobbe mot en rask utfasing av fossil energi i byen!

Program og presentasjoner fra "Verksted 2 - Energi i bygg" begge dagene

Klimatilpasning ved Gry Backe

Hvilke klimatilpasningstiltak fremmer et godt bymiljø?
Det er viktig å redusere bruken av store asfaltarealer (til f eks biloppstilling), og gjøre ”harde flater” om til grønne og blå strukturer. Et eksempel på det er regnbed og grønne tak i Trondheim.

Framtidens byer er en bra arena for å prøve ut slike løsninger i Norge. Byene bør samarbeide med næringslivet og benytte mulighetene nå til å skaffe erfaringer om lokal håndtering av overflatevann. Flere ser behov for å få til felles løsninger på kommuneplan, og reguleringsbestemmelser som kan anvendes i forhold til plassering av bygninger og havnivåstigning.

Stavanger har arbeidet med mulighetene for å endre regelverket slik at abonnenter kan få redusert gebyr, dersom de kan redusere utslipp av overvann på kommunens nett. Bergen vurderer tilsvarende.

Framtidens byer bør derfor være en pådriver for at det gjennomføres forskriftsendringer som fremmer bruken av ulike overvannsløsninger.

Program og presentasjoner fra "Verksted 4 - Klimatilpasning" begge dagene