Følgeevaluering av Framtidens byer

Kort sammendrag av Morten Skodbos foredrag fremført av Wilhelm Torheim

Wilhelm Torheim gikk igjennom Morten Skodbos foredrag (Rambøll Management Consulting) da denne hadde meldt fravær grunnet sykdom.

Måloppnåelse

Hvordan har arbeidet med Framtidens byer gått siden de enkelte målene ble satt ned? -Rambøll har fulgt utvalgte prosjekter og fungert som rådgiver for programledelsen. Dette har resultert i en rapport om de 8 prosjektene under Framtidens byer-paraplyen, sier Torheim.

En av konklusjonene var at Framtidens byer har bidratt til:

  • kunnskapsdeling
  • større engasjement
  • økt samarbeid, og
  • økte økonomiske midler

Hvilke mål har blitt oppnådd? –Man kan vise til en positiv endring på klimatilpasning og det eksisterer høye forventninger til neste rapport, men indikatorene på klimagassutslipp er fremdeles mangelfulle.

Anbefalinger

Skodbos anbefalinger var blant annet å i større grad involvere næringslivet og andre sentrale aktører, sikre bedre forankring hos deltagende departementer, utvikle indikatorer og kommunikasjon av eksempler, og jobbe for å få til en mer markert satsing fra statens side.

-I tillegg har Rambøll bistått MD med å utvikle et resultatrapporteringssystem. Dette har blitt testet ut av 8 ulike byer på 535 ulike tiltak, hovedsakelig innen Areal og transport (ATP).

Han konkluderer også med at i 236 av de 535 tiltakene har Framtidens byer hatt mye å si for gjennomføringen.

Eksempeldatabase

Det arbeides for øyeblikket med utvikling av en prosjekt- og eksempeldatabase på nett som skal ferdigstilles innen en tidsramme på 3-6 mnd. Denne skal gi mulighet til å legge inn alle relevante data om et prosjekt.

Byene får brukertilgang og kan legge inn data om sine prosjekter og den gir dem i tillegg mulighet til å hente ut ulike rapporter, avslutter Torheim.