Sammenstilling av byens tiltak med reduksjon i klimagassutslipp

v/ Civitas Rune Opheim

Kort sammendrag av Rune Opheims foredrag

-Vi har lenge jobbet sammen med KS for å lage en mal som kan brukes til å måle effekten av klimatiltak, sier sivilingeniør Rune Opheim, rådgiver i Civita.

Dette prosjektet er først i verden med å utvikle et verktøy som regner ut hvor stor effekt lokale klimatiltak gir. Det oppfyller kravene stadfestet i de internasjonale klimakonvensjonene, og det gir mulighet for tredjeparts verifisering av resultatene.

Hvorfor skal man regne på klimatiltak? -Når vi jobber med klima ser vi ofte på hvordan er det i dag, men vi vil også finne ut hvordan det blir hvis ingen gjør noe, og hvordan vil vi det skal være. Vi ønsker å lage et system for å finne ut hva som er det faktiske handlingsrommet for kommunene.

Klart fokus

-Det er også viktig å sette klart fokus på det man er ute etter å oppnå, sier Opheim. Klimagassutslipp er for eksempel en veldig bestemt type forurensning. Lokal forurensning er en annen, som ofte har mye å si for bymiljøet. Derfor er det ofte typisk for kommunene er at de nesten ikke har noen rene klimatiltak.

Eksempelvis bygger man ikke bybane fordi det er et klimatiltak, men fordi man har behov for transport og fordi det kan bidra til å bedre luftkvaliteten regionalt.

Veldig mye energi er blitt lagt ned i tallgrunnlaget for undersøkelsene til gruppen. - Vi prøver å få frem de relevante tallene fra de enkelte kommunene. Det er viktig at dette materialet kobles til en klima- og energiplan.

Universell standard

Alle tiltak beskrives i samme mal med kartotekkort, og alt som har med tiltaket å gjøre blir styrt fra denne malen.  - Dette er for å forenkle planleggingsfasen slik at man kan sette i gang tiltak så fort som mulig. Vi har en sjekkliste hvor prinsippet er at man blir ledet gjennom arbeidet med hvordan man skal jobbe med klimaet.

Ambisjonen er å opprette en standard for kvantifisering av lokale tiltak som kan fungere for både små og store kommuner.

Verktøyet er testet ut i samarbeid mellom KS, Framtidens byer og Akershus fylkeskommune. Så langt er 8 byer og 57 tiltak kvantisert.

- Dette er riktignok fremdeles en uferdig prøveversjon, og det er foreløpig for få kvantiserte tiltak til å gi presise resultat. Men verktøyene blir stadig bedre.

Hva skjer videre?

-Feil og svakheter i prøveversjonen vil bli rettet, og ny runde med utprøving starter i disse dager. Vi tar sikte på verksteder i Bergen og Trondheim i november.

Vi har i tillegg behov for flere sjekklister og vil også se på tiltak som dekker flere sektorer enn vi har gjort frem til i dag, avslutter Opheim.