Oppsummering Verksted 1 - ATP

Nettverkssamling 2011 - Oppsummering fra Areal og Transport

v/ fagkoordinator Alberte Ruud

 

Tirsdag 18. oktober

Bybanen – i praksis!
Det ble gjennomført en befaring med Bybanen fra sentrum og til Nesttun, med tre stopp underveis. ”Bybanens far”, Lars Kristian Alsaker, guidet oss.

Tilbake i konferanselokalet orienterte Mette Svanes, Lars Kristian Alsaker og Stein Furru fra Bergen kommune nærmere om Bybanens historikk, planer og utviklingspotensial fremover.

Stor skepsis er snudd til stor begeistring for prosjektet. Bybanen har gitt synergigevinster i form av planlagte utbyggingsprosjekter som både omfatter boliger og arbeidsplasser langs banestrekningen.

Oddmund Sylta, direktør for Skyss, orienterte om tilbudet og om passasjerutviklingen i løpet av det første året. Det reiser i snitt 20 000 passasjerer med Bybanen per dag.

Foreløpig har man ikke kunnskap om hvilke transportmidler Bybanen erstatter, dvs. om det har skjedd en overgang fra andre transportformer. Det er imidlertid planlagt undersøkelser som vil kunne si noe om dette. Den seneste Nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) har ikke fanget opp en mulig effekt på transportmiddelfordelingen, fordi den ble gjennomført før oppstart av Bybanen.

Lokalisering og pilotprosjekter
Ole Roger Lindås fra Bergen kommune orienterte om prosjektet Zero Emission Buildings (pdf), et boligprosjekt som er planlagt lokalisert i et område med relativt dårlig kollektivdekning, og som ligger langt fra sentrum.

Det ble åpnet for diskusjon om hvorvidt dette er et prosjekt som kan sies å være i tråd med målsettingen med Framtidens byer, sett ut fra et areal- og transportperspektiv.

Det var bred enighet om at svaret er nei. Å lokalisere et prosjekt langt fra sentrum og med dårlig kollektivdekning er ikke forenelig med Framtidens byers mål om reduksjon av klimagassutslippene.

Onsdag 19. oktober

Sentrumsutvikling og områdeutvikling
Marit Myrstad, prosjektleder i Trondheim kommune, holdt en innledning om erfaringer med sentrumsutvikling i Trondheim og Drammen.

Trondheim har satt ambisiøse mål for handelen i sentrum, og mener det er viktig for å komme videre. Kommunen har hentet erfaringer fra Drammen i dette arbeidet.

Karl Jan Søyland, leder av Stavanger sentrum AS, snakket om Business Improvement District (BID) som virkemiddel for styrking av sentrum. BID er et forpliktende samarbeid som inngås mellom virksomheter innenfor et gitt område av byen. En BID-avtale inngås for mellom 3-5 år, og forplikter partene til å bidra med en viss sum til tiltak som styrker områdets attraktivitet (kampanjedager, enkel opprusting av miljøet mv).

Flere europeiske og amerikanske byer har satset på BID, med stor suksess. Å kunne inngå avtaler der partene forpliktes til å bidra økonomisk krever lovendring i Norge.

På samlingen kom det frem at Miljøverndepartementet (MD) er åpen for å vurdere igangsetting av pilotprosjekter, som grunnlag for senere å kunne vurdere lovendring. Det er imidlertid opp til aktørene å ta initiativ til søknader om pilotprosjekter. Jarle Pettersen fra Norsk Sentrumsutvikling vil følge opp denne invitasjonen fra MD.

Tema bedre bymiljø
Ellen Husaas fra MD innledet til diskusjon om hva som ligger i begrepet bymiljø, og hvilke FB-prosjekter som naturlig inngår som en del av et bymiljøfokus.
Diskusjon om ev opprettelse av eget nettverk for bymiljø gikk ut, men det er bred enighet om at bymiljø må inngå som et sentralt tema, både innad i og på tvers av eksisterende nettverk. Det er aktuelt å arrangere workshop om temaet.

ATP-nettverkets videre arbeid
Fagkoordinator Alberte Ruud innledet om det planlagte webbaserte rapporteringsvertøyet. Programmering av et skreddersydd rapporteringsverktøy skal sendes ut på anbud i nærmeste framtid, og fagkoordinatorene v/ Erik Høines har ansvaret for å utarbeide innholdet i en slik utlysning.

I diskusjonen ble det presisert at det er viktig å sikre at kommunene unngår dobbeltarbeid når det gjelder rapportering.

Øystein Holvik fra ATP-sekretariatet i Kristiansandsregionen orienterte om møtet mellom de største byområdene og NTP-sekretariatet (Nasjonal transportplan) som fant sted 4. oktober. Oppsummert ble det gitt signaler om at flere av innspillene fra Framtidens byer tas til følge i det videre arbeidet med NTP.

Fagkoordinator Alberte Ruud presenterte hovedtema for neste samling, som er Konseptvalgutredninger (KVU) i by. Her vil byene snakke om erfaringer med KVUer som er gjennomført eller planlagt, og myndighetene blir invitert til å si noe om formål med arbeidet og erfaringene så langt, sett med deres øyne.