Storsamling 2012

245 deltakere var påmeldt storsamlingen til framtidens byer 23.-24. april 2012. Samlingen fant sted på Felix konferansesenter i Oslo. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var blandt innlederne på samlingen, som hadde et klima i endring og  areal og transport i byutviklingen som tema.

På samlingens første dag innledet direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensingsdirektoratet og avd. direktør Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Begge to deltok i debatten om hvordan vi kan bruke anbefalingene fra FNs klimapanel sin spesialrapport om håndtering av ekstremvær for å forberede klimatilpasningsarbeidet.

Dag to var viet areal og transport i byutviklingen. Forslaget til Nasjonal transportplan er lagt fram og den politiske debatten er i gang. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa deltok i debatten sammen med varaordfører i Stavanger Bjørg Tysdal Moe og fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Sandvik.

I menyen til høyre kan du se videopptak fra storsamlingens plenumsesjoner begge dager


MANDAG 23. APRIL:

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell:
Miljøvennlige og bedre byer


Direktør Ellen Hambro, Klima- og forurensningsdirektoratet:
Hovedpunkter i FN-rapporten og KLIFs rolle

Avdelingsdirektør Per Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
Hva er DSBs rolle overfor kommunene?

Les mer om Hambros og Brekkes innegg, og oppsummeringen fra debatten sammen med Kleppa her


Sylvia Skar, Norconsult:
Klimagassregnskap for kommunale virksomheter

Norconsult har laget klimaregnskap for vestregionen som består av 16 ulike kommuner beliggende sør for Oslo i fylkene Akershus, Oppland og Buskerud. Innbyggertallet varierer fra 2000 til 111000, og størst er Asker og Bærum.Oppgaven har bestått i å innhente data, utarbeide regnskap og veilede kommunene til å føre det selv. Regnskapet omfatter både direkte og indirekte utslipp på områdene energibruk, transport og avfallshåndtering, og er utarbeidet etter en internasjonalt akseptert beregningsmåte av klimagassutslipp.
Les hele artikkelen her


PARALLELLE VERKSTEDER

Energi i bygg

Areal og transport

Forbruk og avfall

Klimatilpasning


TIRSDAG 24. APRIL:

LOOP
Garbagiamysteriet


Bård Nordheim, Urbanet Analyse AS:
Kollektivtrafikkens potensial i byområdene 

Ingen veg går utenom
Skal vi takle den sterke befolkningsveksten uten å skape kaos i trafikken, må det satses mye sterkere på kollektivtransport enn hittil. Det må satses på baneløsninger og bygges kraftig opp om trafikkgrunnlaget. Samtidig må det innføres restriktive tiltak for bil. Strengt tatt er det bare miljøscenarioet som fører fram, at kollektiv og sykkel tredobler kapasiteten.
Les hele artikkelen her


Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:
Areal- og transportutfordringene i byene - Utgangspunkt i forslag til Nasjonal transportplan

Kollektiv et naturlig førstevalg
-Nå legger vi grunnlaget for en framtidsretta og positiv bypolitikk. Veksten i folketallet kommer i byene, og det gir store transportutfordringer. Kollektivtrafikken, ikke bilen, må ta hånd om størstedelen av veksten i byområdene. Kollektiv skal bli et naturlig førstevalg, noe som krever god arealplanlegging og restriksjoner på bilbruken. Staten bidrag med betydelige midler til kollektivtransport, men det er klart at staten må mye tyngre inn
Les hele artikkelen her


Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune:
Byens svar på utfordringene

Langsiktig og forutsigbart
- Det vi bygger rundt aksene i dag, skal stå om 50 år. Det holder ikke at det er godt nok i 10 år, det må holde mye, mye lenger.
Les hele artikkelen her


Fylkesordfører Tore Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Slik gjør vi det i Trondheimsområdet

 -Bussen må gå oftar!
I Trondheim ble kollektivfeltene utskjelt da de ble innført. Det har endret seg fullstendig. Nå kommer bussen fram fordi den slipper å stå fast i bilkøene. Kollektivveksten er sterk, samtidig er biltrafikken redusert med 10 prosent.
Les hele artikkelen her


Avd.direktør Tore Myhre, NHO:
Nasjonal transportplan sett med næringslivets øyne

-Vi må konsentrere innsatsen
-Honnør til regjeringen for å ha bevilget mer til samferdsel, men det er resultatene som teller! Vi må gjennomføre prosjektene på en bedre måte, og det må satses sterkere på byregionene og transportkorridorer mellom byregionene.
Les hele artikkelen her


Byråd Filip Rygg, Bergen kommune:
Bybane som drivkraft i byutviklingen

Bybanen er blitt mer enn bare en transportløsning. Bybanen er blitt en byutvikler, den største motoren i utviklingen av Bergen. Passasjertallene er over all forventning og vil fortsette å øke sterkt. Byråd Filip Rygg oppsummerte stolt bybanesatsingen I Bergen. Samtidig kastet han et blikk inn I framtiden.
Les hele artikkelen her


Reise til og fra storsamling i Framtidens byer 2012

Vi har laget et skjema der du kan legge inn din transport til og fra storsamlingen.

Våre arrangement er miljøsertifisert noe som betyr at vi er pliktig å rapportere klimagassutslipp blant annet ved reise til og fra arrangementene.

Vennligst fyll inn i skjemaet her 

  

  

  

  

  

 

 


 

 

 


PRESENTASJONER FRA PARALLELLE VERKSTED 23. APRIL: