Politisk toppmøte 2014: Det er nå det begynner

- Dette møtet markerer slutten på et omfattende program, men også overgang til praktisk politikk. Det er nå det virkelig begynner! Dette var både åpningen og konklusjonen på det siste politiske toppmøtet i Framtidens byer.

 - Dette møtet markerer slutten på et omfattende program, men også overgang til praktisk politikk. Det er nå det virkelig begynner!
Dette var både åpningen og konklusjonen på det siste politiske toppmøtet i Framtidens byer.

Møtet avsluttet en vel seks år lang programperiode der 13 byer i Norge har samarbeidet for å skape byer tilpasset klimaendringene og med bedre bymiljø. Det har vært et bredt og godt samarbeid med imponerende innsats fra alle parter, noe kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner understreket da han åpnet toppmøtet.

(Foto: Marianne Gjørv)

Byene skal styre mer

Framtidens byer startet med utgangpunkt i klimameldingen og klimaforliket. – Nå skal klimaforliket forsterkes. Det skal regjeringen sørge for og det må byene bidra til, sa Sanner. Han pekte på at noen vil at staten skal styre mer. – Jeg vil at byene skal styre mer. Byene kjenner utfordringene, byene tar ansvar. Kommunene skal få mer handlefrihet og møte færre hindringer i jakten på de gode løsningene.

Sanner pekte på at nye statlige retningslinjer kanskje blir det viktigste verktøyet for å kunne planlegge miljøvennlige byer. Han var klar på at byene må gjøre den største jobben selv, men lovet at staten skal følge opp med forenkling av plan- og regelverket og økt innsats på mange områder.
- Det skal legges større vekt på lokaldemokratiet, lovet Sanner.

Transportutfordringer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen pekte på at det må bli mer attraktivt å reise kollektivt inn til byene. Folk regner ikke reise i antall kilometer, men i minutter. - Det handler om å utvikle gode arbeidsmarkedsregioner som er attraktive for folk å bo i. Da må vi se mulighetene og fortette rundt kollektivknutepunktene, slo han fast.

Staten dekker halvparten av investeringskostnadene for kollektivtransport i de fire største byene. Solvik-Olsen gjorde det klart at vi må få orden på kollektivtransporten i alle byene som har vært med i Framtidens byer

Det grønne skiftet

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mente det er fullt mulig å omstille Norge til et lavutslippssamfunn i 2050.  Hun minnet om at mye av det vi planlegger og setter i verk i dag vil stå i 2050. – Norske kommuner, i særdeleshet byene, spiller en avgjørende rolle for det grønne skiftet som nå pågår i Norge, sa hun.

Sundtoft pekte på at det er i og rundt de største byene det er mest vekst og utvikling, det er der mesteparten av den økonomiske utviklingen skapes. Velstandsutviklingen videre avhenger i stor grad av byene.
- Framtidens byer avsluttes som prosjekt, og blir vår politikk for at vi skal kunne omstille oss til lavutslippssamfunnet, sa hun.  

Byenes rolle

- Oslo skal bli nullutslippsby innen 2050, slo byråd Guri Melby fast. Hun var opptatt av at Oslo må feie for egen dør og gå foran som et godt eksempel. – Vi sponser folk som faser ut oljefyren, dette må gå fortere! Melby pekte på at Framtidens byer har satt flere byer i stand til å ta rollen i byutviklingsarbeidet. – Oslo er en internasjonalt ledende miljøby, Norge skal bli en internasjonalt ledende miljønasjon!

Lasse Jalling, KS, Guri Melbye, Oslo (Foto: Marianne Gjørv)

    Ordfører Øystein Beyer fra Porsgrunn mente det er viktig å bli tøffere med bilrestriktive tiltak og klarere i budskapet for å få flere til å reise kollektivt. Skien og Porsgrunn skal redusere sine CO2-utslipp med 30 prosent fra 2006-nivå innen 2020.
- Vi som sitter her er fortsatt framtidens byer, sa byrådsleder Øyvind Hilmarsen fra Tromsø. Han pekte på at gode rammebetingelser er helt avgjørende for å lykkes. – Byene må få ansvar for kollektivtransporten i Norge. Vi må få til en massiv omlegging av energibruk i eksisterende bygg. Her etterlyste Hilmarsen en ny, nasjonal strategi: - Det vi ser i dag er ikke nok.

 Næringslivets rolle

 - Det er mulig å nå et nullutslippsmål uten å forverre konkurranseevnen til næringslivet. Vi bør etterstrebe å gjennomføre tiltak i næringslivets interesse, da går alt mye fortere, sa Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO. Hun etterlyste kraftigere virkemidler for å realisere arealpolitikken. – Vi må se mulighetene, ikke bare problemene som ligger i byutviklingen!

Idar Kreutzer fra Finans Norge gjorde oppmerksom på at Norge er i fremste rekke blant landene i Europa på bærekraftige bygg. Han sa at liv- og pensjonsselskapene kan investere, men at regelverket står i veien. Kreutzer syntes møteplassfunksjonen til Framtidens byer har vært det viktigste.

Jan Tore Sanner og Krstin Skogen Lund, NHO møttes på det politiske toppmøte. (Foto: Marianne Gjørv)

- Samspillet er det viktigste, sa Vibeke Hammer Madsen, adm.dir. i Virke.  Hun mente det må komme skattefradrag for miljøsatsing, det må bli lønnsomt å velge miljøvennlig. Samtidig må ikke myndighetene nøle med å stille krav til næringslivet.

Veien videre

Lasse Jalling fra KS mente det er essensielt å videreføre den faglige utviklingen fra Framtidens byer. Han pekte på at det er tatt mange skritt i klimavennlig retning og det er utviklet mye god kompetanse i Framtidens byer-programmet. Veien videre avhenger av at kommunesektoren må få økt handlingsrom når det gjelder utvikling av politikk for reduserte klimagassutslipp, klimatilpasning og gode bymiljø.

Oppsummering

Knut Fagerbakke, varaordfører, Trondheim:

- Framtidens byer har ført til at byene forplikter seg mer i miljøvennlig retning. Klimaavtalen forplikter sentrale myndigheter.

Bjørg Tysdal Moe, varaordfører, Stavanger:

- Vi har bygd kunnskap i dette nettverket. Det er viktig at vi jobber sammen og utfordrer hverandre til virkelig å satse på innovasjon og utvikling.

Tore Opdal Hansen, ordfører, Drammen:

- Vi skal takle en ekstrem vekst i byene. Det er viktig med forankring i topp hvis vi skal ha trøkk.

Kari Agerup, varaordfører, Fredrikstad:

-  Gjennom Framtidens byer har vi vært med på en del piloter som gjør at vi har økt kompetansen.

Lisbeth Hammer Krogh, ordfører, Bærum:

- Arbeidet i Framtidens byer har skapt begeistring og resultater. Visjonen må være: Lønnsomt samspill for en grønnere framtid.

Elnar Remi Holmen, politisk rådgiver i OED:

- Energimeldingen vil gi en energipolitikk som man kan ta i bruk i kommunene.

Henning Warloe, byråd, Bergen:

- Jeg ser tre utfordringer: Miljødifferensierte bompenger, sterkere virkemidler for å kunne avvise sterkt forurensende skip og statistikk for utslipp. Der har SSB en stor utfordring.

Elsie Anita Brenne, komitéleder, Sarpsborg:

- Vi har lært at det lar seg gjøre å skape oppmerksomhet om klima- og miljøutfordringen.

Martin Håland, komitémedlem, Sandnes:

- Vi må finne areal til parkering og sykkel. Hele Jær-regionen har en oppgave i å finne felles gode løsninger.

Arvid Grundekjøn, ordfører, Kristiansand:

- Nøkkelen er sentrale krav og lokale løsninger. Det er viktig at kommunene får et ansvar for kollektiv.

Samhandling

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppsummerte det siste toppmøtet i Framtidens byer slik:
- Vi må bygge høyere og tettere, men vi må gjøre det med omhu. Prosjektet er over, men dette er regjeringens politikk, og vi er nødt til å ha den gode samhandlingen for at vi skal lykkes i arbeidet framover.

Godt oppmøte på Litteraturhuset. (Marianne Gjørv)