Byutvikling med kvalitet

- Vi er på rett kurs, men vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskere, sa Byråd Ola Elvestuen. Han slo fast at vi er langt unna målet om byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø. Utslippene fra transporten fortsetter å øke.

- Vi er på rett kurs, men vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskere, sa Byråd Ola Elvestuen. Han slo fast at vi er langt unna målet om byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø. Utslippene fra transporten fortsetter å øke.

 

 

Utfordringer

Det er store klimautfordringer i Oslo: Fossilfri oppvarming i 2020, halvert klimagassutslipp fra transport, energieffektivisering og klimatilpasning. Det er mulig, men svært vanskelig å nå 2-prosentmålet. Oslo er dårlig på sykkel, men skal bli en vel fungerende sykkelby på 7-8 år, lovet Elvestuen.

Satsing

Det er stor bredde i tiltakene Oslo har i gang og skal i gang med, blant annet kretsløpsbasert håndtering av verdifulle ressurser. Et biogassanlegg på Romerike skal behandle byens matavfall fra husholdninger, produsere metangass til byens busser og levere biogjødsel til 100 mellomstore gårder. Fem hydrogenbusser mellom Oslo og Oppegård er i en innkjøringsfase. – Vi vil være med og drive fram en viktig teknologi, sa Elvestuen, som mente at infrastrukturen skal se bra ut, den skal vises fram. Oslo er dessuten verdens elbil-hovedstad.

Oslo mot 2025

Hovedgrepet er å bygge Fjordbyen. Det innebærer kraftig fortetting av den tette byen, utvidelse av den tette byen og knutepunktutvikling. Oslo har allerede en godt samordnet arealplanlegging og samarbeider tett med Akershus om regional planlegging. Jernbanenettet på Østlandet kan bidra til en balansert byutvikling i hele regionen.

Statens bidrag

Vi må tenke flere finansieringsordninger samtidig, belønningsordningen i seg selv er ikke nok. Vi er nødt til å ha et godt samspill med staten for å klare de tyngste løftene i kollektivtrafikken. Staten må satse på jernbanen i Osloregionen, men det er også nødvendig med store investeringsprosjekter. Vi har behov for å bygge T-bane til Fornebu og trenger statens hjelp til dette.

Miljøvennlige reiser

Oslo ønsker å bli byen med de korte, miljøvennlige reisene. Det innebærer klar prioritering av gående, syklende og dem som reiser kollektivt. Her er også de små grep viktige; skiltmyndighet, slik at vi raskere kan gjøre byen mer sykkelvennlig.

Ola Elvestuen sa at man i Oslo tar sikte på at drosjenæringen når nullutslipp i 2025.

- Vi gjør alt dette for å lage levende byer og for å gjøre livet vakrere.