En norsk bypolitikk

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell slo fast at de fleste byregionene får sterk befolkningsvekst de kommende årene. Veksten kommer av innvandring og økende fødselstall. Areal blir et knapphetsgode og vil kreve god og langsiktig planlegging.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell slo fast at de fleste byregionene får sterk befolkningsvekst de kommende årene. Veksten kommer av innvandring og økende fødselstall. Areal blir et knapphetsgode og vil kreve god og langsiktig planlegging. 

(foto: Marianne Gjørv /MD) 

 

Vi står foran kvantitative utfordringer; vi må bygge flere boliger, infrastruktur og kollektivtransport. Vi står foran kvalitative utfordringer og må bestemme oss for hvilke kvaliteter vi ønsker av framtidens byer. - Vi trenger en bypolitikk!

De ti bud

Miljøvernministeren har laget ti bud for byutvikling og bypolitikk:

  1. Du skal være glad i byen og dyrke mangfoldet og kreativiteten som finnes der.
  2. Du skal ikke misbruke muligheten til å bygge boliger på steder som egner seg til det.
  3. Du skal holde bokvaliteten hellig.
  4. Du skal hedre kollektivtrafikken så du kommer deg trygt og raskt fram og får leve lenge i landet.
  5. Du skal legge til rette for miljøvennlige biler.
  6. Du skal ikke bryte markagrensa.
  7. Du skal ikke lokke folk ut av sentrum.
  8. Du skal begjære en by der det er lite forskjell på folk.
  9. Du skal ha flere samarbeidspartnere.
  10. Du skal ikke ha flere planer enn nødvendig – men du skal ha en plan.

Oppfølging

Solhjell ba Framtidens byer om godt samarbeid og lovet å jobbe for tilskudd til gode tiltak og forskning. Han vil følge opp klimameldinga og arbeide med å samordne de statlige virkemidlene. Statsråden lovet også gjennomgang av innsigelsesinstituttet og vil røyke ut uenigheter tidlig i prosessene, han vil jobbe for en mer samordnet stat. Til våren kommer det en boligmelding med styrkede virkemidler. Det settes av nærmere 100 mill. kroner til byutvikling i statsbudsjettet for 2013. Det gir 30 millioner ekstra i tilskudd til dem som følger opp målene for en miljøvennlig by- og boligpolitikk.

Utvikling

Miljøvernministeren var klar på det ikke må fires på kvalitetskravene i byutviklingen. Den sterke befolkningsøkningen i byene må møtes med moderne kollektivtransport, sykkel og gange. Han er også opptatt av at de fleste norske byene har kort vei til bymarka. Dette blir minst like verdifull i framtida.

Det ligger også stor spenning i hvordan vi skal bygge ut kjøpesentrene. Solhjell pekte på at kjøpesenteralene har doblet seg de ti siste årene, i en periode der det egentlig har vært kjøpesenterstopp. – Det har vært unntak på unntak på unntak! Vi må kreve at kjøpesentrene skal være en del av byutviklingen.

Bypolitikk

Bård Vegar Solhjell er opptatt av å skape byer preget av mangfold uten segregering.

– Vi skal være én by, ikke flere byer i én, vi skal skape mangfold sammen. Han tok til orde for å løftet feltet bypolitikk opp i den divisjonen der det hører hjemme. – Vi har hatt distriktspolitikk, men trenger en tydeligere bypolitikk og diskusjoner omkring denne. Vi kan være uenige om løsningene, men har felles interesse av å sette bypolitikken på dagsorden. Vi må ha en mer overordnet planmessig tenkning om hvor vi skal i bypolitikken.