Miljøvennlig transport i byregionene

Samferdselsminister Marit Arnstad åpnet med å supplere budene til miljøvernministeren med et tilleggsbud: - I din søken på nye jaktmarker skal du unngå å bygge på dyrka mark.

Samferdselsminister Marit Arnstad åpnet med å supplere budene til miljøvernministeren med et tilleggsbud: - I din søken på nye jaktmarker skal du unngå å bygge på dyrka mark.

(foto: Marianne Gjørv /MD)

Norge har aldri opplevd en så sterk befolkningsvekst som nå. Transportbehovet øker mest i Oslo, men det øker sterkt også i de andre byene. Det ligger muligheter i utfordringen for byen, mente statsråden.

 
Dårlig plass

Historisk sett har vi lagt til rette for å gjøre Norge framkommelig for bilen. Syklister har bare vært betraktet som sidehindere. – Vi kan ikke lenger vegbygge oss ut av transportutfordringen i byene. Det blir rett og slett ikke plass til alle bilene i de norske byene.

Vekst

Klimaforliket sier at veksten i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og jernbanen skal bygges ut. Dette er åpenbart fornuftig, men vil ikke kunne skje over natta. Kommunene og fylkeskommunene har gjort mye bra for å legge til rette for kollektivtrafikk, men bilbruken er i liten grad begrenset. Belønningsordningen som startet med 70 mill. kroner i 2004, er i dag på 470 millioner. Det er en god del positive resultater. Trondheim har tatt upopulære grep som har vist seg å være riktige.

- Vi vet hva som skal til, virkemiddelet må forsterkes for at vi skal nå begge målene; økt kollektivtrafikk og redusert bilbruk. Det må sterkere lut til i framtida, mente statsråden.

Samarbeid

Det er nødvendig med nye metoder for samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune. Kollektivtransportprosjektet til SD går ut på å se tiltak i sammenheng. Samarbeidet må gå på helhet og være avtalebasert, slik at det dras i samme retning. Avtalene skal ha klare mål, byene må selv velge tiltakene som skal til.

- SD blir en krevende samarbeidspartner, vi ønsker et partnerskap uten detaljstyring men med klare mål, slo Marit Arnstad fast.

Knutepunkt

Vi må tenke ut over det rent transportmessige knyttet til byutvikling. Det er ikke mulig å tilby alle direktereiser. Derfor er det viktig med knutepunkt som kan være både kommersielle og sosiale arenaer. Innfartsparkering blir viktig for å kunne ta kollektivtransport videre. Knutepunktene må også ha plass til sykkelparkering.

- Vi ønsker forslag lokalt om knutepunkter, sa Arnstad. - Det er ikke staten som skal detaljstyre her, men vi skal se alt i sammenheng.

Jernbane

Bevilgning til jernbane er doblet etter rødgrønt flertall og investeringsmidlene tredoblet. - Vi må få raskere og mer sammenhengende utbygging av Inter City, hittil har det vært for mye av og på. Nå blir det annerledes. Jernbane er også viktig andre steder enn i IC-området. Det er interessant å tilpasse jernbanen i byenes kollektivsatsing bedre enn i dag, mente Arnstad, som pekte på at vi i større grad enn før har unngått debatten veg mot bane, by mot bygd, sør mot nord.

- Vi må tenke helhetlig, det er et viktig grep for å hindre kø og kaos, for å utvikle byene!