Ordskifte

I ordskiftet innledet næringslivets representanter; direktør Petter Brubakk (NHO), administrerende direktør Idar Kreutzer, (FNO) og direktør Harald Jackwitz Andersen (Virke). I panelet ellers var disse med: Bård Vegar Solhjell, Dag-Henrik Sandbakken (KRD), Ola Elvestuen og Øystein Beyer.

I ordskiftet innledet næringslivets representanter; direktør Petter Brubakk (NHO), administrerende direktør Idar Kreutzer, (FNO) og direktør Harald Jackwitz Andersen (Virke). I panelet ellers var disse med: Bård Vegar Solhjell, Dag-Henrik Sandbakken (KRD), Ola Elvestuen og Øystein Beyer.

 

Ordskifte - innledning

Petter Brubakk (NHO)

- Jeg har hørt veldig mye jeg er enig i. Oppi alt dette ser vi et land med ganske store ubalanser. To av tre nye arbeidsplasser i 2011 kom i Oslo, Hordaland og Rogaland. Det henger nært sammen med at en del av norsk næringsliv (olje- og gassrelatert) går veldig godt, veldig mye annet går ganske dårlig. Dette sier litt om regionalisering som også drives fram av næringsstruktur. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er den viktigste grunnen til at det ikke investeres i Norge. En by- og regionpolitikk som harmonerer med arbeidsmarkedet blir ganske avgjørende for oss.

- Vi har ikke alltid vært like flinke til å forberede oss på endringene. Vi har vært på mange gode konferanser i Framtidens byer, dette er en av de bedre. Når vi møtes igjen om ett år, er det viktig at noen av de prosessene statsrådene har snakket om i dag har materialisert seg som effektive endringer i forhold til de utfordringene vi kommer til å stå oppe i.

Idar Kreutzer (FNO)

- Jeg tror perspektivet er ganske viktig når vi diskuterer bypolitikk. Vi står overfor store, grunnleggende endringer for å komme over på en mer bærekraftig plattform. 70 prosent av verdens befolkning skal bo i byer i 2050. Vi får ikke til den utviklingen uten at byene leder an. Byutvikling og samfunnsutvikling kommer til å være to sider av samme sak. Og det må gå raskt. Fordelen med byer er at de er definerte enheter, dynamiske. Fordelen er også at det finnes en enorm finansieringskraft. I utviklingen av god bypolitikk, tror jeg nettopp på å stimulere denne dynamikken, virketrangen og innovasjonen som i byer er noe av nøkkelen.

- Jeg er enig i mye når det gjelder retning og tiltak, men er bekymret for tempo. Ikke la oss bare klappe hverandre på skulderen og si hvor flinke vi er. For å få tempo og kraft i gjennomføringen må vi lage prosesser det alle gode krefter er med. Finansnæringen er kjempeviktig i dette bildet. Vi er mer enn interessert i å være med.

Harald Jackwitz Andersen (Virke)

- Det har vært mange gode signaler her i dag. På den ene siden kan vi se at folk nesten er villig til å forsake hva som helst for å bo i by, samtidig er det forstemmende å se at byutvikling har vært stemoderlig behandlet i forhold til distriktspolitikk. Byutvikling fortjener like mye fokus som distriktsutvikling. Men nå tyder signalene på at vi begynner å gå i riktig retning.

Norge trenger et forum for byutvikling og et Framtidens byer som tar opp i seg gode økonomiske og sosiale dimensjoner. Vi kommer ikke utenom sterkere kollektivsatsing, og der er vi enige, men det blir for naivt og dumt å tro at hele veksten skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Vi trenger også massive investeringer i avlastningsveier rundt byene. Parkeringspolitikk er også viktig. Struper vi tilgjengeligheten til sentrum, øker vi sannsynligheten for byspredning. Det er lite ønsket i klimapolitikken.

ORDSKIFTE – debatt

Debatten viste at det er bred enighet om retningen man nå følger i byutviklingen. Den sterke trafikkveksten i byene må tas av kollektivtransport, sykling og gåing. Det ønskes større tempo og tydeligere retning i byutviklingen.

Solhjell

-Jeg oppfatter det sånn at det som er naivt, det er å tru at hvis vi legger opp til at veksten i storbyene skal tas med vei, ikke vil ha store negative konsekvenser. Vi må endre kurs og på en helt annen måte tenke kollektivt her. Det er gledelig hvor tøffe NHO er blitt!

Brubakk

Vi snakker om transport av personer, arbeidsreiser. Veksten kan ikke komme med bil. Fremføring av varer og gods må få bedre vilkår. NHO har kommet fram til et det er behov for massiv satsing på kollektiv i de store byene.

Kreuzer

- Det er ingen tvil om at vi må ha en tydelig satsing på kollektivt, heller ingen tvil om at vi må sikre tilstrekkelige veiinvesteringer. Fornebu trenger god kollektivforbindelse med 14 000 ansatte og 50 busser i timen som betjener dem. Det skal bygges ut til 6 000 boenheter. – La alle gode krefter trekke sammen, få det ferdig finansiert og sette i gang. La oss være pragmatiske og tenke på gjennomføringskraften.

Sandbakken

De store utfordringene er felles for alle. Bygninger og gater, vann og avløp blir liggende for lenge, vi må beholde mye av den infrastrukturen vi har, iallfall til 2050. Det krever langsiktig planlegging og utbygging. Vi må ta inn over oss klimautfordringa og bygge for å ivareta den. Vi får en befolkningsvekst som aldri har vært sterkere. I tillegg lever vi veldig mye lenger. I 2040-50 vil det være dobbelt så mange over 67 enn det er i dag. I 2015 skal vi bygge på passivhus-nivå, og nesten nullnivå i 2020. Og så må vi bygge så det blir tilgjengelig for alle. Det er også en viktig bypolitikk. Alt dette må vi ta inn over oss.

Elvestuen

Dette er at av de politikkområdene der vi må passe oss for en lammende enighet. Politikerne må måles, ikke på hva de sier, men hva de gjør. Vi må ha vilje til å gjennomføre når konfliktene kommer. Det er mange konflikter på detaljnivå og på selve gjennomføringen, men stor enighet på det overordna nivået.

Kreuzer

- La politikken ligge i målsettinger og virkemidler og la oss være pragmatiske på gjennomføringen. Få fram diskusjonene, så vi kan finne hensiktsmessige modeller.

Brubakk

NTP kommer til å bli helt avgjørende. Nå må vi sette ressursene inn der hvor de gjør mest av seg. Alnabruterminalen har utlevd sin levetid om 6-7 år, tiden knappes inn for å gjøre noe med det. Gjennomføringsevnen må ligge i neste nasjonale transportplan.

Solhjell

Diskusjonen om gjennomføringskraft skjuler at vi har tredoblet jernbaneinvesteringen, men er likevel langt unna målet. Det fins ikke den regjering og den NTP som kan oppfylle alle krav samtidig, vi må prioritere. Bilen blir fortsatt viktig i distriktene, men i byene er det avgjørende at vi satser på kollektivtrafikk.

Sandbakken

Det er ikke motsetninger mellom en aktiv bypolitikk og en aktiv distriktspolitikk, dette er nødt til å gå hånd i hånd – uansett. Verdiskapingen skjer over hele Norge.

Elvestuen

Vi skal bygge en attraktiv by som trekker til seg folk. Det er Ikke noe poeng å sette dette opp mot at folk bor spredt. Vi må ha et tydelig planverk og en infrastruktur som gjør at investeringene knytter seg inn mot knutepunktene.

Beyer

Vi ser i Vestfold og Grenland at det investeres mye i vei og bane. Det handler om å leve sunnere, men også om å skaffe framkommelighet. Vi ser det blir resultater.

Kreuzer

Det er lønnsomt å ta i bruk ny teknologi for å redusere energiforbruket i bygg, men likevel skjer det i forbløffende liten grad. Årsaken er utydelige mål som ikke gir grunnlag for langsiktige investeringer og ulike roller med ulike tidsperspektiv. – Vi må ha tydelige målsettinger og skape gode partnerskap for å investere for framtiden.

Brubakk

Vi må også diskutere hvordan næringslivet kan bli gode samarbeidspartnere for kommunene. Vi har lyst til å være med i et slikt samarbeid.

Beyer

NHO er en aktiv partner i Grenland.

Sandbakken

Det er gode eksempler på at aktører har gått i bresjen for å bygge miljøvennlig. Den store utfordringen er på boligsiden. Vi skal se på innovasjon og produktivitetsutvikling i byggebransjen. Kompetanse på alle ledd er viktig for å nå målene vi setter oss.

Oppsummering

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Statsråden innledet oppsummeringen med å presentere sitt nyutnevnte faglige råd for byplanlegging som ledes av Kjersti Nærseth. Mange byer er representert i rådet som skal arbeide med nytenking og nyutvikling, en kraftsamling av ressurspersoner.

- Jeg tar med meg et sterkt engasjement og en god og lærerik debatt og lover å engasjere meg sterkere. Jeg kommer til å jobbe tungt med bypolitikken framover, og så vil jeg gå grundig gjennom innsigelsesinstituttet. Jeg vil også engasjere meg tungt i NTP. Jeg lærer mye av samarbeidet med dere og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med byene i Framtidens byer.