Toppmøte mai 2009

19.mai 2009

Framtidens byer – godt i gang!

 

Miljøvernminister Erik Solheim gratulerte Framtidens byer med den gode starten: I sine handlingsprogram vil de tretten byene til sammen redusere klimagassutslippene med 24% allerede i 2020, - og med hele  35% innen 2030. Dette er en overoppfyllelse av klimaforliket.

Siden oppstartmøtet 17.juni 2008 har flere aktører koplet seg på. Avtalen som i dag underskrives med næringslivet er i følge Solheim helt nødvendig for at vi skal lykkes i å nå de ambisiøse målene som byene har.

På mange områder er næringslivet kommet lenger enn det offentlige i å ta klimautfordringene på alvor. 

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH, tok utgangspunkt i at byer og handel hører sammen – og alltid har gjort det. Les hennes innlegg her.

Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør  i NHO, pekte på de mulighetene vi har for å utvikle bærekraftige norske byer og fokuserte særlig på transportsystemet. Les innlegget her. 

  

Varaordfører i Porsgrunn, Siren Johnsen, trakk fram Grenlands tradisjoner for samhandling for å løse miljøutfordringer:

Frem til 70-80 tallet lå røyken tjukk over Herøya. Nå har ny industri har vokst frem - tuftet på samhandling mellom industri/næringsliv,  kommunene og forskningsmiljøer:

  • Kebony –miljøvennlig trykkimpregnering
  • REC- solcelleproduksjon
  • Hydrogenstasjon, der hydrogenet er overskudd fra plastproduksjone.
  • Overskuddsvarme/spillvarme fra Yara brukes til å varme opp store deler av Porsgrunn sentrum

Johnsen trakk også fram det interkommunale prosjektet KLIMAKUTT I GRENLAND, der 6 Grenlands kommuner, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, industri, næringslivet, forskning, høyskole, fagforeninger og miljøbevegelse deltar. Der har man kartlagte CO2 utslipppene innenfor industri og offentlig sektor og tiltak som gjennomføres for å redusere utslippene.

Industrien har igangsatt tiltak som gir en reduksjon i utslipp på nesten 800 000 tonn CO2 ekvivalenter/år. Til sammenligning skal alle byene som deltar i Framtidens byer samlet redusere CO2 utslippene med 1 500 tonn innen 2020.

Varaordfører Johnsen påpekte behovet for å komme med restriktive tiltak på privatbilene som kjører inn til byene, og finne gode virkemidler som styrker og løfter kollektivtransporten. Johnsen avsluttet med å uttrykke håp om at staten vil gjøre det lønnsomt for kommunene å velge de mest klimavennlige løsningene.  Se Johnsens innlegg. 

Hva gjør vi for å møte klimaendringene?

 

Lisbeth Iversen, Byrådets nestleder i Bergen kommune, presenterte hva Bergen - Europas mest nedbørrike by – gjør for å møte klimaendringene. Se Iversens innlegg her 

 

Stein B. Jensen, vice president i Det Norske Veritas, påpekte at anlegg og infrastruktur i Norge og Framtidens byer er allerede risikoutsatt på grunn av klimaendringene. Jensens innlegg finner du her. 

 

 

 

Hvordan bygger vi framtidens energisamfunn?

 

Statssekretær Sigrid Hjørnegård fra Olje- og energidepartementet gikk blant annet inn på effekten av regjeringens tiltakspakke i sitt innlegg: Det ble nylig tildelt 400 millioner kroner til å gjøre 650 offentlige bygg i 147 kommuner mer energieffektive.
105 millioner kroner går til prosjekter i framtidens byer og disse investeringene vil bidra til å redusere energibruken.

Fremtidens energibruk i bygg handler både om å bruke fornybare energikilder til oppvarming og å bruke energien mer effektivt. Hjørnegård pekte på den energimerkeordingen som nå kommer for bygg og at selger eller utleier av et bygg skal ha et energimerke fra 2010. 

Statssekretæren poengterte også viktigheten av å ha næringslivet med på laget for å kunne bygge fremtidens energisamfunn og ønsket næringslivet velkommen med i Framtidens byer. Det ligger betydelige forretningsmuligheter i energiomleggingen og de offensive og langsiktige aktørene vil ha et spesielt godt grunnlag for å møte fremtidens utfordringer.

 

Administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen trakk fram Klimanbefalingen som foreningen har utarbeidet for næringen. Les innlegget her.

 

Bjørg Tysdal Moe, nestleder i KS og varaordfører i Stavanger kommune, presenterte hva Stavanger kommune gjør innenfor energi i bygg – og hvilke utfordringer de har møtt. Se Tysdal Moes inlegg.

 

 

Hvordan kan vi gjøre det lettere for folk å leve miljøvennlig?

 

Innlegg ved politisk rådgiver Jørund Leknes, Fornyings- og administrasjonsdepartementet - puliseres snart.

 

Erling Lae, byrådsleder i Oslo kommune, trakk fram at utslippene av klimagasser holder seg stabilt, til tross for at Oslos befolkning stadig øker. Årsakene er blant annet utstrakt miljøsertifiering av kommunens virksomheter og satsting på kollektivtrafikk. Se innlegget her. 

 

Geir Lundkvist, direktør ved Scandic hotell, kunne fortelle at hotellene har spart 29 milloner kroner på 10 år med sin klimaprofil. Se Lundkvists innlegg

 

 

Hvordan bremser vi trafikkutslippene?

 

Innlegg ved statssekretær Erik Lahnstein, Samferdselsdepartementet - puliseres snart.

 
Innlegg ved ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen kommune - puliseres snart.

Innlegg ved statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, Kommunal- og regionaldepartementet - puliseres snart.

 

 

 

                                                         Statsråder, ordførere og næringsliv signerer avtalene