Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Framtidens byer - nettverkssamling ATP

Tromsø mars 2014

Denne samlingen i nettverket for Areal- og transport i Framtidens byer er en av de siste i regi av det nasjonale utviklingsprogrammet som ble avsluttet i 2014. Tema er klimaforlikets mål om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange i de største byområdene.

Utgangspunktet for helhetlige bymiljøavtaler er nullvekstmålet i Klimaforliket og i Nasjonalt transportplan 2014 – 2023: ”Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange”. Regjeringen har uttalt at den vil forsterke klimaforliket. Det faglige arbeidet som vi gjør i forhold til areal- og transportplanlegging er derfor viktig. Hovedtemaet for denne samlingen er hvordan vi kan nå nullvekstmålet i biltrafikk. Vi har også valgt å ta opp den gangbare byen som eget tema. Her følger referat og andre relevante vedlegg fra samlingen i Tromsø.

Program Referat

Rammeverket v/ Lars Aksnes, Vegdirektoratet

Arealdimensjonen i dagens planer

Statlige planretningslinjer for areal-, bolig- og transportplanlegging. Status etter høringsuttalelser v/ Jørgen Brun, KMD

Systematisk kartlegging av innholdet i kommuneplanenes arealdel. I hvilken grad innfrir dagens kommuneplaner kravene til rammer for inngåelse av kommende bymiljøavtaler etter retningslinjer gitt i NTP v/ Rune Opheim, Civitas
 
Regionale og interkommunale areal- og transportplaner i ni norske byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler v/ Bård Norheim, Urbanet Analyse

Innledning til diskusjon

Osloområdet v/ Olav Fosli, Oslopakke 3- sekretariatet

Trondheim v/ Tore Langmyr, Trondheim kommune
 
Fagrådet for bærekraftig byutvikling sine 12 råd for byvekst, bykvalitet og byutvikling v/Kjersti Nerseth med kommentarer fra Bård Norheim og Tone Huse
 
Nasjonal gåstrategi v/Guro Berge, Vegdirektoratet

Kommunenes arbeid med tilrettelegging for gange

Fredrikstad v/ Trine Nygaard, Fredrikstad kommune

Kristiansand v/ Øystein Holvik Kristiansand

Tromsø v/ Henrik Romsaas, Tromsø kommune

Til toppen