Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilrettelegging for sykkel og arealplanlegging

ATP-nettverkssamling i Framtidens byer, Kristiansand, Oktober 2013

Hvordan kan vi utvikle attraktive byer hvor vi som innbyggerekan være mobile uten bil? Framtidens byer arbeider aktivt med tilrettelegging for sykling, men sykkelandelen er langt lavere enn i våre naboland.

Klimaforliket har satt som mål at all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Hovedtema for samlingen i Kristiansand var hvordan vi kan tilrettelegge for økt sykling i byene og hvordan arealplanlegging påvirker mulighetene for å velge miljøvennlige transportformer. For å øke antallet kollektivpassasjerer, syklende og gående er det nødvendig med tette og attraktive byer med sammenhengende nett både for gående og syklende.

Program                  Rapport fra samlingen

Nedenfor finner du presentasjonene som ble vist på nettverksamlingen

Tilrettelegging for sykkel- hva skal til for å lykkes i Norge?

Hva er viktige suksesskriterier for å få flere til å sykle? v/ Rolv Lea, CIVITAS
Civitas-rapporten Klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt sykling (pdf)
Civitas' modell for utregning av reduksjon i klimagasser (Excel)

Erfaringer fra norske byers arbeid med sykkeltilrettelegging- sykkelekspressveg og sammenhengende sykkelvegnett

Kristiansand, v/ Øystein Holvik
Stavanger/Sandes, v/ Hildegunn Hausken og Håkon Auglend
Trondheim, v/ Ivar Arne Devik


Tilrettelegging for sykkel- erfaringer frå våre naboland

Sykkelbyen Malmö- hver fjerde reise skjer med sykkel, v/ Olle Evenäs, Malmö stad

Relevante linker:
Sykkelprogram for Malmø by
Odense og Fredericia - to sykkelsuksesser i Danmark, v/ Troels Andersen, Fredericia kommune

Arealplanlegging

Statlige planretningslinjer for areal-, bolig- og transportplanlegging, v/ Jørgen Brun, Miljøverndepartementet
Bystrukturer og transport - effekter av ulik arealbruk, v/ Øystein Engebretsen, TØI
Hvordan sikre en sammenhengende bystruktur når utbyggingen skjer bitvis og uforutsigbart? v/Elin Børrud, professor UMB og medlem av Faglig råd for bærekraftig bypolitikk

Verktøy for effektvurdering av areal- og transportplanlegging

Fortettingspotensialet i knutepunkter - metodisk tilnærming, v/ Øyvind Dalen, Asplan Viak
Indikatorarbeidet i transportetatene - til bruk i arbeidet med bymiljøavtalene, v/ Alberte Ruud, Vegdirektoratet

Til toppen