Programområder i Groruddalssatsingen

Programområde 1 - Miljøvennlig transport i Groruddalen
Målet er å gjøre det enklere for folk å benytte miljøvennlig transport, og gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt på langs og på tvers av Groruddalen. Støy og miljøproblemer skal reduseres.
Ansvar: Staten ved Samferdselsdepartementet og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring.

Programområde 2 - Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
Målet er flere og mer tilgjengelige grøntområder i Groruddalen, ta vare på og utvikle kulturminner og bedre forholdene for idrett og fysisk aktivitet.

Ansvar: Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling.

Programområde 3a - Bolig, by - og stedsutvikling (Områdeløft) Målet er å utvikle gode lokalsentra, næringsområder og attraktive boområder, i hovedsak i områder der befolkningen opplever dårligst levekår.

Ansvar: Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet/Husbanken og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling.

Programområde 3b: Områdeplanlegging og byutvikling.  Ansvar: Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det statlige ansvaret for programområde 3 "Bolig-, by- og stedsutvikling” og har for 2012 bevilget 40 millioner kroner til formålet. Husbanken forvalter de statlige midlene. Borettslag, selskaper, sameier, velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsmidler til bomiljøtiltak.

Programområde 4 – Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering
Målet er å gjøre Groruddalen til et bedre sted å leve og vokse opp i. Stat og kommune jobber for å fremme integrering og inkludering, bedre helseforholdene og gi flere mulighet til å delta i kultur- og foreningsliv.

Ansvar: Staten ved Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.