Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø og levekår i Groruddalen.

Ny tiårig Groruddalssatsing (2017-2026)

Hovedmål for den nye tiårige Groruddalssatsingen

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Groruddalssatsingen består av tre delprogram med følgende delmål:

Delprogram nærmiljø; Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delprogram oppvekst og utdanning; Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Delprogram sysselsetting; Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.

Staten og kommunen har i felleskap utarbeidet en programbeskrivelse som ble signert av partene i august 2016. Konkrete tiltak er utarbeidet i årlige handlingsprogrammer i regi av programstyrene for delprogrammene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting.

Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og har i budsjettforslaget for 2019 foreslått å sette av om lag 44 mill. kroner til Groruddalssatsingen.

Mer om satsingen finner du på Oslo kommunes nettsider om Groruddalssatsingen.

Årsmelding for Groruddalssatsingen 2017 (pdf)

Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt samarbeid for en 10 års periode fra 2017 om videre områderettet innsats i Groruddalen. Innsatsområdene er barnehage/skole, sysselsetting og nærmiljø.

Pressemelding (2016): Avtale om Groruddalssatsingen i 10 nye år

Pressemelding (2015): Staten og Oslo kommune enige om ny Groruddalsatsing

Den første intensjonsavtalen mellom staten og Oslo kommune om områderettet innsats i Groruddalen er for perioden 2007-2016. Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

 Forside presentasjon en reise i Groruddalen

Presentasjonen en reise i Groruddalen pdf 5Mb (Marianne Gjørv)

Groruddalssatsingen omfatter bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna i Groruddalen. De fire bydelene har til sammen over 130 000 innbyggere. Det tilsvarer omtrent en femtedel av Oslos befolkning. Mange av dalens områder er i rask endring, både når det gjelder befolkningssammensetning, trafikk og boområder. Den raske utviklingen fører med seg positive endringer, men også flere utfordringer det er nødvendig å løse. 

Organisering

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet samarbeider med Oslo kommune.

Stat og kommune samfinansierer innsatsen og arbeidet er organisert gjennom fire programområder. 

  • Programområde 1 - Miljøvennlig transport i Groruddalen
  • Programområde 2 - Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
  • Programområde 3a - Bolig, by - og stedsutvikling (Områdeløft)
  • Programområde 3b - Områdeplanlegging og byutvikling. 
  • Programområde 4 – Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Hovedansvaret for satsingen er delt mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og byrådet i Oslo kommune. Samarbeidsutvalget for Groruddalen leder samarbeidet mellom stat og kommune. Plankontoret for Groruddalen koordinerer innsatsen mellom Oslo kommunes etater og virksomheter, og mellom stat og kommune.

Hvert år bevilger staten og Oslo kommune minst 50 millioner kroner hver til satsingen. I løpet av 10 år vil det offentlige investere over en milliard kroner ekstra i Groruddalen.

Politikerbesøk i Groruddalen
Tre statsråder, en statssekretær, byrådsleder og tre byrådsmedlemmer besøkte Groruddalen 13. juni 2014 for å høre og se resultater av samarbeidsprosjekter i Groruddalssatsingen. Fra venstre: Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling, Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utvikling, byrådsleder Stian Berger Røsland, Jan Tore Sanner, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Øystein Eriksen Søreide, byråd for helse- og sosiale tjenester og statssekretær Torkil Åmland, Arbeids- og sosialdepartementet. (Foto: Marianne Gjørv, KMD)

Organisasjonskart Groruddalssatsingen

 

Organisasjonskart Groruddalssatsingen

Mer om Groruddalssatsingen 

                         bannerbilder fra Groruddalen

Til toppen