Områdesatsing Fjell i Drammen

Staten har samarbeidet med Drammen kommune om en områdesatsing på Fjell siden 2014.

Bakgrunn for statens satsing i 2014, var å støtte opp under kommunens allerede igangsatte arbeid med å bedre levekårene i bydelen. Satsingen skal går fram til og med 2018.

Fjell i Drammen

Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Områdesatsing i Drammen – Fjell 2020

Områdesatsingen omfatter både områdeutvikling og tjenesteutvikling. Områdeutviklingen omfatter fysiske tiltak, alt fra mindre byggeprosjekter til store infrastrukturprosjekter. Kommunen har lagt stor vekt på medvirkning i utforming av prosjektene. For å klare å opprettholde innbyggerengasjementet, er fysiske resultater svært viktig. Dette har gjort at Drammen kommune har satset på en etappevis utvikling av mindre prosjekter som avsluttes og ferdigstilles underveis og som løper parallelt med de større infrastruktur-prosjektene.

Tiltak for å bedre kommunens tjenester har hatt som formål å utvikle gode samarbeidsmodeller mellom tjenestene og støtte opp under skolens arbeid, og har hatt en rekke tiltak spesielt rettet mot kompetanseheving både i skoler, barnehager, elever med spesielle behov og veiledning av familier.

Fjell2020 

Underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 (Vista analyse, ideas2evidens og Norconsult) (pdf)

Fjell 2020 går inn i en sluttfase og Drammen kommune skal legge til rette for en sluttevaluering av prosjektet.Arrangement
Foto: Parminder Kaur Bisal, Drammen kommune

Til toppen