Områdesatsing indre Oslo øst

Områdesatsingen indre Oslo øst er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for bidra til bedre oppvekst- og levekår.

Gamle OsloFoto: Bydel Gamle Oslo 

6 departementer bidrar; Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunn

Områdesatsingen indre Oslo øst har sin bakgrunn i Oslo kommunes oppfølging av Munch-forliket, der bystyret vedtok en spesiell satsing på Tøyenområdet, og inviterte staten til å delta. Høsten 2013 ble daværende byrådsleder og statsminister enig om et samarbeid om et femårig program for indre Oslo øst, der stat og kommune bidrar med 25 millioner kroner hver hvert år.

Satsingen skal bidra til å skape trygge bo- og oppvekstsvilkår, gode møteplasser, bidra til bedre folkehelse, inkludering og mangfold. Satsingen har hatt et spesielt fokus på barn og unge. Statens midler til indre Oslo øst kan gå til tiltak i de tre bydelene i indre Oslo øst; Bydel Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.

LekeplassFoto: Guro Voss Gabrielsen

Oslo kommune har prioritert tiltak på Tøyenområdet som en del av deres oppfølging av Munchavtalen, Tøyenløftet

Fra 2017 vil Oslos satsing også omfatte Grønland og Vaterland. Kommunen bevilger 35 millioner kroner til områdesatsingen i 2017.

Husbanken har en avtale med Oslo kommune om områdeløft på Tøyen og tiltak i tilknytning til strategien bolig for velferd. Mer om Husbankens arbeid med områdeløft

Organisering

Hovedansvaret for satsingen er delt mellom Kommunal- og moderniseringsdepartement og byrådet i Oslo kommune. Det er opprettet en statlig koordineringsgruppe som samordner den statlige innsatsen. Byrådsavdeling for byutvikling koordinerer den kommunale innsatsen.

Til toppen