Bolig-, by- og stedsutvikling

Programområde 3a - Bolig, by - og stedsutvikling (Områdeløft)
Målet er å utvikle gode lokalsentra, næringsområder og attraktive boområder, i hovedsak i områder der befolkningen opplever dårligst levekår. Ansvar: Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet/Husbanken og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling.

Programområde 3b: Områdeplanlegging og byutvikling.  Ansvar: Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det statlige ansvaret for programområde 3 "Bolig-, by- og stedsutvikling” og har for 2012 bevilget 40 millioner kroner til formålet. Husbanken forvalter de statlige midlene. Borettslag, selskaper, sameier, velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsmidler til bomiljøtiltak.