Effektivisering og forenkling av statlig deltakelse i områdesatsinger i byene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med relevante departementer, utredet hvordan staten best kan legge til rette for effektiv innsats i byområder med særlig store utfordringer.

Utredningen er laget av en arbeidsgruppe med representanter for de syv departementene som sammen har ansvaret for å bidra til å styrke kommunenes langsiktige arbeid på området.

På bakgrunn av arbeidsgruppens tilråding videreføres dagens avtalebaserte forvaltningssystem med intensjonsavtaler, programbeskrivelser og årlige handlingsprogram som overordnet prinsipp

I tråd med intensjonsavtalene mellom stat og kommune, skal Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen forenkles og effektiviseres ved en samorganisering med Groruddalssatsingen på overordnet nivå. Dette innebærer felles overordnede mål, forvaltningssystem, beslutningsstrukturer, rapporteringsrutiner og prosjektstyringsmetodikk.

Det er opprettet en overordnet organisering av departementenes arbeid i form av statssekretærmøter og en interdepartemental samordningsgruppe som overbygning for alle områdesatsingene i landet.

Det skal utvikles prinsipper for en felles overordnet programfinansieringsmodell. Formålet med en programfinanseringsmodell er å få en enklere og mer effektiv søknadsprosess, forvaltning og rapportering. Modellen skal også ivareta behovet for en mer fleksibel bruk av midlene mellom delprogrammer og de enkelte områdesatsingene, men også ivareta politisk forankring i både stat og kommune.

KMD vil i samarbeid med berørte departementer utvikle en programfinansieringsmodell for de statlige områdesatsingene i løpet av høsten 2019.

Det skal utarbeides en plan for samarbeid, læring og utveksling av erfaringer med områdesatsinger mellom byene og med de statlige aktørene.

Arbeidet med områdesatsinger vurderes på nytt når NOU-en om levekårs- og integreringsutfordringer foreligger innen utgangen av 2020.

Mer om By og levekårsutvalget

Utredningen fra den interkommunale arbeidsgruppen (pdf)