Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Fjell folk

Om områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

Fasade Gamle Oslo

Områdesatsingene i Oslo

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende etater er involvert.

Fjell blokker

Områdesatsinger i Drammen, Stavanger og Bergen

Områdesatsingene i Drammen, Stavanger og Bergen har som formål å bidra til bedre levekår i sine områder og forebygge nye utfordringer.

Aktuelt nå

Effektivisering og forenkling av statlig deltakelse i områdesatsinger i byene

19.08.2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med relevante departementer, utredet hvordan staten best kan legge til rette for effektiv innsats i byområder med særlig store utfordringer.

Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

08.10.2018: Regjeringa foreslår å løyve om lag 220 millionar kroner til områdesatsingar i 2019, for å styrkje arbeidet med å betre levekåra i særskild utsette område. Dette er ein auke på om lag 40 millionar kroner.

Regjeringen løfter storbyområder med levekårsutfordringer

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på om lag 215 millioner kroner til områdesatsinger i 2020, over syv departementers budsjett. I tillegg settes det av 2,5 millioner kroner i tippemidler til områdesatsingene. Dette er omtrent på samme nivå som i 2019.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen