Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Fjell folk

Om områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

Fasade Gamle Oslo

Områdesatsingene i Oslo

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende etater er involvert.

Fjell blokker

Områdesatsinger i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Områdesatsingene i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim har som formål å bidra til bedre levekår i sine områder og forebygge nye utfordringer.

Aktuelt nå

Regjeringen løfter storbyområder med levekårsutfordringer

28.10.2019: Staten og Bergen kommune er enige om den første helhetlige områdesatsingen i utsatte byområder i Bergen. – Sammen skal vi styrke innsatsen for et godt nærmiljø, byutvikling, oppvekst og utdanning i Loddefjord og Olsvik, sier kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland og byråd Erlend Horn.

Regjeringen løfter storbyområder med levekårsutfordringer

08.10.2019: Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på om lag 215 millioner kroner til områdesatsinger i 2020, over syv departementers budsjett. I tillegg settes det av 2,5 millioner kroner i tippemidler til områdesatsingene. Dette er omtrent på samme nivå som i 2019.

Effektivisering og forenkling av statlig deltakelse i områdesatsinger i byene

19.08.2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med relevante departementer, utredet hvordan staten best kan legge til rette for effektiv innsats i byområder med særlig store utfordringer.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen