Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Fjell folk

Om områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

Fasade Gamle Oslo

Områdesatsingene i Oslo

Staten bidrar til områdesatsing i Oslo i områder med særskilte levekårsutfordringer, og en rekke departementer og underliggende etater er involvert.

Fjell blokker

Områdesatsinger i Drammen, Stavanger og Bergen

Områdesatsingene i Drammen, Stavanger og Bergen har som formål å bidra til bedre levekår i sine områder og forebygge nye utfordringer.

Aktuelt nå

Effektivisering og forenkling av statlig deltakelse i områdesatsinger i byene

19.08.2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med relevante departementer, utredet hvordan staten best kan legge til rette for effektiv innsats i byområder med særlig store utfordringer.

Statsbudsjettet 2019: Regjeringa styrkjer samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

08.10.2018: Regjeringa foreslår å løyve om lag 220 millionar kroner til områdesatsingar i 2019, for å styrkje arbeidet med å betre levekåra i særskild utsette område. Dette er ein auke på om lag 40 millionar kroner.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen