Om områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Områdesatsingen innebærer at relevante statlige tilskuddsordninger øremerkes og at tilskuddene og andre virkemidler koordineres og sees i sammenheng med kommunal innsats. 

Meld. St. 18 (2016–2017) om Berekraftige byar og sterke distrikt la vekt på at områdesatsingene er viktige for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byområder.

Siden 2014 har staten inngått samarbeid med flere kommuner om områdesatsinger i områder med store levekårsutfordringer.

Områdesatsingene er tilpasset utfordringene i de enkelte områdene og kommunene har valgt ulike måter å innrettet og organisert samarbeidet på.  Felles for satsingene er at de skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst.

I områdesatsingene arbeides det blant annet med:

  • opprusting av bo- og nærmiljø, møteplasser og kulturaktiviteter,
  • bedre integrering av innvandrere,
  • bedre resultater i grunnskolen,
  • å redusere frafallet i videregående skole,
  • å få flere i arbeid,
  • å minske kriminaliteten
  • å styrke folkehelsen.

Områdesatsingene er en ekstrainnsats som skal bidra til å utvikle nye arbeidsformer og metoder for oppgaveløsning, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Områdesatsingene skal derfor ikke erstatte ordinær drift, men på sikt bidra til mer effektive og varige løsninger som er tilpasset behovene i disse områdene.

Arbeidet gir viktig erfaringer som kan være nyttig for flere kommuner og statlige etater, og erfaringsoverføring mellom ulike sektorer og forvaltingsnivåer er derfor en sentral del av arbeidet.

Noen kommuner har byområder med så store levekårsutfordringer at de ønsker statlig bistand. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer i samarbeid med relevante departementer om det er behov for en ekstraordinær statlig innsats. Samarbeidet forankres i en intensjonsavtale om langsiktig satsing. 

Intensjonsavtalen utarbeides i samarbeid mellom stat og kommune. Den redegjør for hvilke utfordringer området har og hvordan stat og kommune skal bidra. 

Kommunene utvikler, i samarbeid med relevante statlige aktører, en programbeskrivelse for hele områdesatsingen og årlige handlingsprogram. I programbeskrivelsen avklares langsiktige mål og strategier, organisering, plan for evaluering og hvilke roller departementene, direktoratene og kommunen skal ha.

Årlige handlingsprogram med forslag om konkrete tiltak legges til grunn for søknad om statlig delfinansering fra deltagende direktorater og departementer.

Områdesatsingene er et spleiselag mellom opptil syv ulike departementer og kommunene. Departementene øremerker midler til områdesatsingene i de årlige bevilgningene gjennom statsbudsjettet. Det forutsettes et samarbeid der departementene setter av midler i de ordinære budsjettprosessene til områdesatsingene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer de statlige områdesatsingene.

Områdesatsinger – oversikt over Stortingets bevilgninger 2019 (i 1 000 kr)

 

 

Departement

Sum

 

KMD

ASD

HOD

JD

KD

KLD

KUD

 

Sted / formål

Bomiljøtiltak, og områdeutvikling

Kvalifisering til arbeid, sosiale tjenester, sosialt entreprenørskap

Nærmiljøutvikling og tidlig innsats på helsestasjoner og i skolehelse-tjenesten

Kriminalitetsforebygging

Tidlig innsats i barnehage og skole og integreringsfremmende tiltak

Friluftsformål

Frivillighet, kunst og kultur mv.

 

Grorud-dalen i Oslo

15 674

5 000

4 500

 

11 840

2 000

5 000

44 014

Oslo indre øst

10 000

4 000

4 400

7 000

13 850

 

2 500

41 750

Oslo sør

17 500

1 000

 

30 000

11 500

 

 

60 000

Fjell i Drammen

10 600

 

 

 

 

 

 

10 600

Storhaug i Stavanger

6 000

3000

4 000

 

 

 

 

13 000

Bergen

10 700

 

 

 

 

 

 

10 700

Trondheim

3 100

 

 

 

 

 

 

3 100

Fordeles etter søknad1

9 400

 

 

 

29 000

 

 

38 400

Sum

82 974

13 000

12 900

37 000

66 190

2 000

7 500

221 564

1    Husbanken fordeler 9,4 mill. kroner til de ulike områdesatsingene i Oslo etter søknad. Kunnskapsdepartementet (KD) bevilger 29 mill. kroner til gratis deltids-SFO i Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim, og rekruttering til barnehager i utsatte byområder.