Områdesatsinger i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Områdesatsingene i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim har som formål å bidra til bedre levekår i sine områder og forebygge nye utfordringer.

Satsingene har ulik bakgrunn, innretning og organisering.

Drammen kommune ble i oktober 2020 enige med staten om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats på Strømsø i Drammen.

I tillegg eksisterer det en områdesatsing på Fjell. Staten har hatt et samarbeid med Drammen om denne satsingen siden 2014. Formålet med områdesatsingen har vært å utvikle det fysiske nærmiljøet, bidra til bedre tjenestetilbud, spesielt rettet mot barn og unge, samt å mobilisere lokale ressurser og skape aktive lokalsamfunn. 

Stavanger inngikk en intensjonsavtale med staten om en områdesatsing på Storhaug i 2017 for perioden 2018–2026. Områdesatsingen på Storhaug har som formål å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår, samt utvikle løsninger og programmer som skaper god helse. Satsingen skal bidra til innovasjon og tjenesteutvikling og stimulere til sosialt entreprenørskap.

Bergen vil i løpet av 2019 undertegne en intensjonsavtale med staten om områdesatsing i Loddefjord og Olsvik. Det legges opp til et samarbeid innenfor områdene nærmiljø, utdanning og byutvikling. Målet med områdesatsingen er å forbedre fysiske og sosiale forhold og bidra til å motvirke sosial ulikhet når områdene fortettes og videreutvikles.

Trondheim har i dag en områdestasning på Saupstad-Kolstad. Staten har siden 2013 hatt et samarbeid med Trondheim om en felles satsning i denne bydelen. . Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Målet er at barn og unges kompetanse skal styrkes og at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse. Saupstad-Kolstad skal være en bydel som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen.