Regjeringen løfter storbyområder med levekårsutfordringer

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på om lag 215 millioner kroner til områdesatsinger i 2020, over syv departementers budsjett. I tillegg settes det av 2,5 millioner kroner i tippemidler til områdesatsingene. Dette er omtrent på samme nivå som i 2019.

Områdesatsingene bidrar til flere i arbeid, bedrer integrering av innvandrere, bedrer resultatene i grunnskolen, reduserer frafall i videregående skole og motvirker kriminalitet.

Med årets forslag til bevilgning, er det siden 2013 bevilget i alt over 1,5 milliarder kroner til områdesatsinger i Norge. Fra 2017 til 2019 økte bevilgningene til områdesatsingene med om lag 90 millioner kroner. Kommunal- og moderniseringsdepartementets midler til områdesatsinger har i 2018 og 2019 blant annet gått til opprustning av bo- og nærmiljø, parker og ulike arrangementer i områdene.

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen på følgende områder:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår en økning på to millioner kroner til bomiljøtiltak og områdeutvikling i Bergen kommune.
  • Klima- og miljødepartementet foreslår å øke sin satsing på friluftsområder i Oslo med tre millioner kroner.
  • Kunnskapsdepartementets satsing på tidlig innsats i barnehage og skole og integreringsfremmende tiltak foreslås økt med ni millioner kroner i Oslo og en million kroner i Fjell i Drammen.

Kunnskapsdepartementet avslutter i juni 2020 et fireårig forsøk med gratis deltidsplass i skolefritidsordningen ved utvalgte skoler i Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim slik at bevilgningen til dette forsøket reduseres fra 20 millioner i 2019 til 10 millioner kroner i 2020. Kunnskapsdepartementet avslutter også den ekstrabevilgningen på ni millioner kroner som kom i 2019, og som ble regnet med i områdesatsingene i 2019 for å styrke rekrutteringen til barnehage i utsatte byområder. 

Områdesatsinger – regjeringens forslag til bevilgninger i 2020

Område

KMD

ASD

HOD

JD

KD

KLD

KUD

SUM

 

Bomiljø-tiltak og område-utvikling

Kvali-fisering til arbeid, sosiale tjenester, sosialt entrepre-nørskap

Fore-bygg-ende , helse-fremm-ende tjenester og nær-miljø-tiltak

Krim-inalitets-forebyg-ging

Tidlig innsats i barne-hage og skole og integrerings-fremmende tiltak

Blå-grønn infra-struktur

Frivil-lighet, kunst og kultur mv.

 

Groruddalen i Oslo

15 674

5 000

4 500

 

12 840

 

5 000

43 014

Oslo indre øst

10 000

4 000

4 400

 

17 850

 

 

36 250

Oslo sør

17 500

1 000

 

 

15 500

 

 

34 000

Øremerket  Oslo

9 400

 

 

37 000

 

5 000

 

51 400

Fjell i Drammen

10 600

 

 

 

1 000

 

 

11 600

Storhaug i Stavanger

6 000

3 000

4 000

 

 

 

 

13 000

Bergen

12 700

 

 

 

 

 

 

12 700

Trondheim

3 100

 

 

 

 

 

 

3 100

Fordeles etter søknad

 

 

 

 

10 000

 

 

10 000

SUM

84 974

13 000

12 900

37 000

57 190

5 000

5 000

215 064[1]

[1] I tillegg er det øremerket 2,5 mill. kroner i spillemidler til områdesatsingen i Oslo indre Øst som ikke bevilges over statsbudsjettet.

By- og levekårsutvalget

Regjeringen har satt i gang et arbeid med en ny offentlig utredning (NOU) om levekårs- og integreringsutfordringer i byområdene, som skal foreligge i løpet av 2020. Utredningen skal øke kunnskapen om situasjonen og utfordringene og gi grunnlag for framtidig politikk og offentlig debatt. Utvalget er også bedt om å utarbeide forslag til nye tiltak for å møte utfordringene.