Stedsutvikling

Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling.

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Staten har en egen nettside om stedsutvikling, www.stedsutvikling.no.

Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutvikling

I forbindelse med Distriktssenterets 10-årjubileum høsten 2018, fikk seniorforsker Guri Mette Vestby hos NIBR/OsloMet, i oppdrag å oppsummere de siste 30 årene med stedsutvikling. Bildet som tegnes er basert på egne erfaringer og kunnskap om en tematikk hun har jobbet med i lang tid.

Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutvikling (Distriktssenteret)

Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale livet på stedet. Grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og naturopplevelser, fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima. Gjennom å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer styrkes stedets særpreg og identitet, og gir folk en historisk forankring. Samtidig er det behov for å tenke nytt og fremtidsrettet.

By- og tettstedsutvikling har også betydning for verdiskaping, næringsutvikling og arbeidsplasser. Attraktive steder tiltrekker seg nye virksomheter og går ofte seirende ut av konkurransen om den beste arbeidskraften. Målrettet og langsiktig stedsutvikling med vekt på forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører, gir gjerne større forutsigbarhet og optimisme hos næringslivet. Det bidrar igjen til å øke risiko- og investeringsviljen lokalt. Et levende handels- og servicetilbud er avhengig av at kommunen, gårdeierne og sentrumsforeninger i fellesskap arbeider for å gjøre sentrum til en attraktiv etableringsarena. Den lokale natur- og kulturarven bør brukes som en ressurs i utviklingen av stedet, og som grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling.

All stedsutvikling skal være bærekraftig. Byer og tettsteder må utvikles slik at vi forebygger og reduserer miljøbelastningene og gjør det enklere for folk å ta de riktige valgene i hverdagen. Det innebærer at vi må gjenvinne ressurser, bruke miljøvennlige materialer og utvikle miljøvennlige energiløsninger. I tillegg må kommunene satse på miljøvennlig transport, og lokalisere boliger, butikker, serviceinstitusjoner og arbeidsplasser slik at transportbehovet begrenses. Erfaringer viser at det som er miljøvennlig svært ofte også oppleves som attraktivt.

Kommuner som lykkes best med sin stedsutvikling, evner å påta seg rollen som aktive samfunnsutviklere. De har også et helhetlig, langsiktig og overordnet grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Kommunene kjennetegnes også gjennom et tydelig politisk lederskap som ser muligheter der andre ser begrensninger, og som tør å vise mot og ta nye grep i utviklingen av stedet. Ved å gi spillerom for all den kreativitet, skaperkraft og engasjement som finnes i lokalsamfunnet, øker mulighetene for å lykkes med arbeidet, samtidig som lokaldemokratiet kan styrkes. Det blir også stadig viktigere å koble lokale og regionale ressurser, og å finne løsninger i samarbeid med andre kommuner.