Strategi for småbyer som regionale kraftsentre

En ny strategi fra regjeringen skal bidra til å styrke småbyer som attraktive kraftsentre i regionen. Målet er at de bidrar til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftig utvikling i hele landet. Strategien legges frem våren 2021.

Regjeringen er opptatt av at småbyer rundt omkring i landet har potensial til å være regionale kraftsentre og styrke utviklingen i distriktene. Regjeringen startet derfor arbeidet med en nasjonal strategi for småbyer høsten 2020.

Levende og attraktive småbyer kan bidra til vekst og utvikling i hele regionen de befinner seg i. De kan gi et bredere vareutvalg, flere tjenester, utdanningstilbud og interessante jobber, og de kan tilby trivelige nabolag som appellerer til en familie i etableringsfasen. Tilflytting til småbyene kan gi etterspurt arbeidskraft til hele regionen. Byens møtearenaer kan gi mulighet for innovasjon og samarbeid. Folk som bor i rimelig avstand kan også dra nytte av mulighetene som tilbys, som å kunne gå på restaurant eller konsert, eller besøke biblioteket eller kino. Steder med slike kvaliteter tiltrekker seg folk, virksomheter og fagkompetanse til nytte for hele regionen. En velfungerende småby er et godt utgangspunkt for å gjøre hele regionen mer attraktiv og en viktig samarbeidspartner for distriktene rundt.

Nærmere om strategien

Gjennom strategien ønsker regjeringen å gjøre småbyene mer attraktive, samtidig som de blir bedre rustet til bistå og samarbeide med distriktskommunene rundt. Småbyen har også en viktig rolle i å bidra til norsk oppfølging av FNs bærekraftsmål. Strategien forener dermed både distrikts- og regionalpolitikk, bypolitikk og bærekraftsforpliktelsene.

Byliv i Harstad
Byliv i Harstad Foto: Knut Gaasvik

Strategien retter seg i hovedsak mot små byer med viktige regionale funksjoner. Det kan også omfatte større tettsteder og mindre bygdebyer med bare noen få tusen innbyggere. De største byene og regionale sentrene som er lokalisert i omlandet til storbyene, omfattes ikke av strategien.

Det er foreløpig valgt ut fem hovedtema for strategien:

 1. Tilgjengelighet
 2. Attraktive byer og levende sentrum
 3. Næringsutvikling
 4. Kompetanse og kompetansearbeidsplasser
 5. Tjenester

Regjeringen ønsker innspill!                

Det er kommuner, fylkeskommuner, lokalt næringsliv, lag og foreninger som best kjenner de lokale utfordringene og mulighetene. Strategien skal derfor bygge på lokale og regionale behov og forutsetninger. Regjeringen ønsker seg mange gode ideer, innspill og forslag til ny politikk og tiltak. Vi ønsker også å få tilsendt gode eksempler på lokalt og regionalt arbeid som bidrar til å styrke småbyene.

Vi vil særlig ha svar på følgende spørsmål:

 1. Hva må til for at småbyer i større grad skal kunne fylle rollen som regionalt kraftsenter?
 2. Hvilken rolle kan og bør bykommunen ta for å sikre vekst og utvikling i hele regionen, og særlig i sårbare distriktsområder?
 3. Hvordan unngår vi at sterkere småbyer fører til økt sentralisering på bekostning av omlandet?
 4. Hvordan kan vi styrke kompetansen og kapasiteten innenfor områder som planarbeid, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling? Kan småbykommunen ta en ledende rolle i et samarbeid med øvrige kommuner, for eksempel om planlegging?
 5. Hvordan kan vi sikre bedre samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, staten, småbykommunene og distriktskommunene rundt? På hvilke områder er dette særlig viktig?
 6. Hvordan kan samarbeid mellom næringsliv, sivilsamfunn, utdanningsinstitusjonene og offentlig sektor bidra til å styrke småbyen som regionalt kraftsenter?

 

Innspill kan sendes innen 1. mars 2021 til:

postmottak@kmd.dep.no

Merk innspill med saksnr: 20/6204 og "Innspill til strategi for småbyer som regionale kraftsentre".

Kontaktpersoner i KMD

Planavdelingen

Silje Flage Dragsund, silje-flage.dragsund@kmd.dep.no

Regionalpolitisk avdeling

Kristin Lind, kristin.lind@kmd.dep.no

Nye Ulstein bibliotek
Nye Ulstein bibliotek Foto: Per Eide