Forsøk i kommunesektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven) når kommuner er involvert og for forsøk etter valgloven.

Lov om forsøk i offentlig forvaltning gir muligheter for forsøksvirksomhet i forvaltningen, der hvor lovgivningen ikke åpner for det. Statlig og kommunal forvaltning kan gjennom forsøksloven få prøve ut løsninger som kan føre til mer effektiv organisering, raskere saksbehandling eller bedre tjenester for brukerne.

Forsøksloven og forsøkssøknader

Ved behandling av søknader om forsøk legges det vekt på om forsøket kan bidra til å realisere de generelle målene for utvikling av offentlig forvaltning som er skissert i forsøksloven § 1. Formålet med forsøk er å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og forvaltningsnivåer. Å forbedre den offentlige tjenesteytingen overfor borgerne og få til best mulig ressursutnyttelse er særlig prioritert. I forsøk som omfatter folkevalgte organer skal det legges vekt på å fremme gode demokratiske styringsformer.

Det bør være en forutsetning for å sette i gang forsøk at det er realistiske muligheter for at forsøket gir ny kunnskap og anvendbare resultater, og at dette står i forhold til de ressursene som gjennomføringen av forsøket krever.

Det kan ikke settes i gang forsøk med avvik fra kommunelovens grunnleggende bestemmelser om organisering, forvaltningslovens saksbehandlingsregler eller regler gitt for å verne enkeltpersoners rettssikkerhet.

Myndigheten til å godkjenne forsøk er delegert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for forsøk i kommuner og fylkeskommuner, eller som berører eller involverer kommunesektoren. For forsøk i den lokale eller regionale statsforvaltningen er myndigheten delegert til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Departementet har utarbeidet eget rundskriv med nærmere informasjon om forsøksloven, hva søknader om forsøk bør inneholde etc., se rundskriv H-26/05 om forsøk etter forsøksloven.

Se også: