Forsøk i kommunesektoren

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Departementet utreder nå en ordning for frikommuneforsøk og tar sikte på å invitere kommuner og fylkeskommuner til å søke om deltakelse i løpet av første halvår 2023.

Lov om forsøk i offentlig forvaltning gir muligheter for forsøksvirksomhet i forvaltningen. Statlig og kommunal forvaltning kan gjennom forsøksloven få prøve ut løsninger som kan føre til mer effektiv organisering, raskere saksbehandling eller bedre tjenester for brukerne. Forvaltningen kan da få unntak fra krav i lov eller forskrift for eksempel for å prøve ut nye måter å løse sine oppgaver. Enkelte sektorlover har egne hjemler for å iverksette forsøk, for eksempel valgloven, motorferdselloven og integreringsloven.

Ved behandling av søknader om forsøk legges det vekt på om forsøket kan bidra til å realisere de generelle målene for utvikling av offentlig forvaltning som er skissert i forsøksloven § 1. Formålet med forsøk er å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og forvaltningsnivåer. Å forbedre den offentlige tjenesteytingen overfor borgerne og få til best mulig ressursutnyttelse er særlig prioritert. I forsøk som omfatter folkevalgte organer skal det legges vekt på å fremme gode demokratiske styringsformer.

Det bør være en forutsetning for å sette i gang forsøk at det er realistiske muligheter for at forsøket gir ny kunnskap og anvendbare resultater, og at dette står i forhold til de ressursene som gjennomføringen av forsøket krever.

Det kan ikke settes i gang forsøk med avvik fra kommunelovens grunnleggende bestemmelser om organisering, forvaltningslovens saksbehandlingsregler eller regler gitt for å verne enkeltpersoners rettssikkerhet.

Myndigheten til å godkjenne forsøk er delegert til Kommunal- og distriktsdepartementet. Vurdering av søknader om forsøk gjøres i samarbeid med aktuelle fagdepartementer. Søknader om forsøk etter forsøkshjemler i en sektorlov vurderes av det aktuelle fagdepartementet.

I rundskriv H-26/2005 om forsøk etter forsøksloven er det gitt med generell informasjon om forsøksloven og søknadsprosessen

I Prop. 1 S (2022 – 2023) Kommunal- og distriktsdepartementet er det varslet at Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med sikte på å etablere en ny ordning for frikommuneforsøk innenfor gjeldende forsøkshjemler. Særlig aktuelle områder kan for eksempel være integrering, helse, omsorg, oppvekst, opplæring, miljø, plan og bygg. Regjeringen tar sikte på å invitere kommuner og fylkeskommuner til å søke om deltakelse i ordningen med frikommuneforsøk i løpet av våren 2023. Det vil da komme oppdatert informasjon om søknadsprosess mv.

 

Se også: