Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap – Kommunalrett og forvaltningsrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut stipend til studenter som ønsker å skrive masteroppgaver om kommunalrett eller kommunal forvaltningsrett våren 2019. Søknadsfrist er 15. november 2018.

Aktuelle emner kan for eksempel være forvaltningslovens virkeområde (særlige på kommunale selskaper), habilitet i kommunesektoren, begrunnelse av kommunale vedtak, saksbehandlingen i kollegiale organer og intern klagebehandling i kommunene. Det kan også gis stipend til oppgaver om andre rettsområder som har særlig betydning for kommunene og fylkeskommunene.

Departementet vil gi 2–3 stipend på kr 20 000 per semester. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Studenter som skriver masteroppgaver på 60 studiepoeng med sikte på å levere høsten 2019 vil få kr 40 000 i stipend. Alle studenter som er tilknyttet de juridiske fakultetene ved universiteter i Norge kan søke.

For å søke på stipendet må du:

  • skrive søknad på maksimum én side,
  • legge ved prosjektskisse på inntil to sider om masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori, omfang (30 eller 60 studiepoeng) og metode,
  • legge ved dokumentasjon om avlagte eksamener (karakterutskrift) og annen relevant erfaring og
  • sende søknaden som e-post til postmottak@kmd.dep.no  merket Masterstipend – Kommunalavdelingen.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Siste 1/3 av stipendet utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet utbetales.

Det forventes at studentene legger frem oppgaven muntlig for departementet etter ferdigstillelsen.

For nærmere opplysninger ta kontakt med seniorrådgiver Edvard Aspelund på telefon 22 24 72 20/970 52 706 eller e-post edas@kmd.dep.no